8 April 2019

Regjeringens program for EU-samarbeid 2019

Erna og Jean-Claude

Foto: Norges Delegasjon til EU

Regjeringen la nylig fram sitt arbeidsprogram for samarbeid med EU i 2019. Programmet er en konkretisering og oppfølging av strategien for samarbeid med EU 2018-2021, og beskriver hvordan den norske regjeringen ønsker å bidra til felleseuropeiske løsninger og ivareta Norges interesser.

2019 et avgjørende år
2019 er et viktig år for EU – et nytt Europarlament og ny Europakommisjon skal formes med dertilhørende prioriteringer for neste femårsperiode. Samtidig skal EUs langtidsbudsjett (2021-2027) inkludert forslag til nye programmer, vedtas. Den norske regjeringen har dermed en viktig oppgave i å vurdere norsk deltakelse i forskjellige programmer, slik som Erasmus+, Horisont Europa og Digital Europe Programmet. I dette arbeidet deltar også Stavangerregionens Europakontor gjennom europapolitisk forum som ledes av Utenriksdepartementet.

Stavanger som eksempel
Stavanger er blant byene som trekkes fram av regjeringen, for sitt gode arbeid i å få urbane spørsmål opp på dagsorden i EU. Spesielt fremheves Stavangers satsing på naturbaserte løsninger som positiv.

Regjeringen har fire hovedprioriteter i samarbeidet med EU:

  • Et trygt Europa: Sikkerhetssituasjonen i Europa er uforutsigbar samtidig som innbyggerne stiller større krav til EUs kompetanse til å ivareta indre og ytre sikkerhet. Regjeringen ser det som viktig å knytte seg nærmest mulig EUs arbeid for et sikrere Europa. Dette gjelder blant annet annet arbeide opp mot EUs forsvarsfond (EDF) og permanent strukturert samarbeid (PESCO). Samtidig er det viktig å bygge videre på justis- og politisamarbeid, for å hindre terrorisme, cyberkriminalitet og menneskehandel. I så måte er en videre styrking av Den europeiske kyst og grensevakten (FRONTEX) viktig for Norge. Andre sikkerhetsområder som regjeringen ønsker samarbeid om er: energisikkerhet, helse, trafikksikkerhet, miljøgifter og farlig avfall.
  • Et fritt Europa: Videre styrking av demokratiske rettigheter og rettsstatsprinsipper er viktig for Norge og et tema for samarbeidet med EU. EØS-midlene er et viktig ledd i satsingen og regjeringen krever at mottakerlandene respekterer rettigheter og demokratiske friheter. Et annet samarbeidsområde som regjeringen viser til er Norges samarbeid med EU for kultur.
  • Et økonomisk sterkt Europa: Utviklingen i EUs økonomi er viktig for Norge, ettersom EU er Norges viktigste handelspartner – samtidig som økonomiske utfordringer i EU kan skape sikkerhetspolitiske utfordringer for Norge. Regjeringen vil fortsette arbeidet med å forsvare EØS-avtalen, intensivere arbeidet for å ta igjen etterslepet i rettsakter som skal innlemmes i EØS-avtalen og hindre arbeidslivskriminalitet. EU har tidligere diskutert utvikling av et eget byrå som skal takle arbeidslivskriminalitet – den norske regjeringen er positiv til dette.
  • Et ansvarlig Europa: Regjeringen vil bidra til en bærekraftig og langsiktig politikk i Europa for å møte felles utfordringer knyttet til klimaendringer, ressursforvaltninger og migrasjon. Energisamarbeid og videre utvikling av fornybar energi i EU er viktig, samtidig som samarbeid rundt sirkulær økonomi og marin forsøpling vil prioriteres. Et annet område regjeringen ønsker samarbeid rundt er en helhetlig migrasjonspolitikk. Norge vil bidra i reformarbeidet av Dublinavtalen og bistå land som opplever særlig migrasjonspress. Regjeringen vil samarbeide med EU i retur av asylsøkere som har fått søknadsavslag.

Les arbeidsprogrammet i sin helhet her.

Share