29 November 2013

Rekordstor deltakelse på EIP AHA konferanse

Over 500 aktører deltok i konferansen for EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA), som fant sted i Brussel 25. november.

Dette er andre gang EU-kommisjonen arranger denne konferansen, som i år handlet om erfaringer fra arbeidet i partnerskapets arbeidsgrupper og resultatene som har blitt oppnådd så langt. Engasjementet var stort både blant deltagere og aktører på konferansen, og diskusjonene rundt den videre utviklingen av partnerskapet gikk høyt.

Helsekommissær Tonio Borg, og Neelie Kroes, visepresident i EU-kommisjonen med ansvar for EUs digitale agenda, åpnet arrangementet med å understreke betydningen og viktigheten av å gjøre EU-samfunnet bedre i stand til å møte utfordringene (og gripe mulighetene) som følger av en større andel eldre i EU-samfunnet. Selve konferansen bestod av fire paneldebatter, og dagen var delt i to.

Første halvdel bestod i politiske diskusjoner om vekst, sysselsetting og muligheter for økt innovasjonskapasitet i helsesektoren, samt tilrettelegging for oppskalering av innovative initiativer i partnerskapets såkalte referansesteder (reference sites). Andre del av konferansen var satt av til korte rapporteringer fra arbeidsgruppene.

Det kom fram i konferansen at både kommisjonen og partnerne er positive til videreføringen av partnerskapet, og at det er et klart ønske om å utvide partnerskapet, både i tid og innsatsområder. Økt samspill mellom arbeidsgruppene, muligheter for synergier mellom EIP AHA og KIC (Knowledge and Innovation Communities), samt EIP AHA og JPI (Joint Programming Initiatives), samt viktigheten av å forankre partnerskapet på nasjonalt og regionalt nivå ble også vektlagt. Når det gjelder finansiering av fremtidige prosjekter ble Horisont 2020, Ambient Assisted Living, Helseprogrammet samt Strukturfondene trukket frem som aktuelle.

Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring, er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. Initiativet tilbyr ikke finansiering, men satser på å bringe sammen eksisterende europeiske, nasjonale og private finansieringsverktøy. Partnerskapet fungerer som nettverk og læringsplattform for aktører og ekspertise innen feltet og gir dessuten et fortrinn med henblikk på påvirkning av Europakommisjonens innretning av politikk og programmer.

Innovasjonspartnerskapet består av følgende arbeidsgrupper:

A1 Medisinsikkerhet (Prescription and adherence) – vekt på selvstendighet (empowerment) og utvikling av metodologi.
A2 Forebygging av fall – bred tilnærming til forebygging av fall som er en av hovedårsakene til skade og dødsfall blant eldre.
A3 Forebygging av skrøpelighet (Prevention of frailty and decline) – fokus på ernæring og underernæring som har stor innvirkning på skrøpelighet. (TIME)
B3 Integrert omsorg (integrated care) – forhindre innleggelser av eldre gjennom forebygging, en svært populær arbeidsgruppe, ikke minst blant offentlige myndigheter.
C2 Selvstendige liv (independent living) – fokus på velferdsteknologiske løsninger og IKT som bidrar til at flere kan leve hjemme
D4 Age-friendly environments – horisontale innsatser, kampanjer og bevisstgjøring, nettverk som EUROCITIES og AGE deltar.

Du kan lese mer om EIP AHA her.
Du kan lese mer om Stavangerregionens deltakelse i EIP AHA her.

Share