17 March 2020

Rogaland fylkeskommune utvikler smart spesialiseringsstrategi

s3p_in_ukraine

Foto: Europakommisjonen

Rogaland Fylkeskommune er i gang med utviklingen av en smart spesialiseringsstrategi, der en viktig del av arbeidet er å identifisere fylkets konkurransefortrinn og bedrifter som har muligheter for å oppskalere.

I rollen som regional samfunnsutvikler skal Rogaland Fylkeskommune ta i bruk smart spesialisering som et verktøy for å utarbeide sin nye næringsplan. Det er Universitet i Stavanger og forskningssenteret NORCE som er fylkets hovedpartnere i utviklingen av strategien, og de skal blant annet bidra med analyser som identifiserer regionale konkurransefortrinn, og hvilke næringer som har størst vekstpotensial. En viktig del av strategien er å ta utgangspunkt i konkurransedyktige lokale næringer, for å se om det her foreligger ubenyttede markedsmuligheter.

Smart spesialisering og Europeisk samhørighetspolitikk
Konseptet smart spesialisering ble opprettet av EU i 2012, og bruken av smart spesialiseringsstrategier i regional næringsutvikling er en integrert del av Europakommisjonens samhørighetspolitkk. For å bistå EUs medlemsland med å utvikle, implementere og revidere sine smarte spesialiseringsstrategier, er det også opprettet en plattform for smart spesialisering (S3P). Her kan også norske fylker registrere seg for å motta relevant informasjon og veiledning.

EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, har som mål å skape synergier med andre EU-programmer for å øke effekten av og effektiviteten til EU-prosjekter. Synergier kan bl.a. oppnås gjennom å kombinere midler fra Horisont Europa og f.eks. det kommende digitaliseringsprogrammet Digital Europe Programme (DEP), for å lykkes med store prosjekter. Ettersom smart spesialiseringstrategier ofte er en integrert del av slike overlappende EU-midler, er det viktig for Stavangerregionens fremtidige prosjektdeltakelse at fylkeskommunen nå utvikler og får på plass en smart spesialiseringsstrategi.

Innspill fra regionale aktører
Når omgivelsene tillater det, ønsker fylkeskommunen å invitere til workshop for å få tilbakemeldinger på fylkets smart spesialiseringsstrategi og for å sikre en helhetlig strategi. Arrangementet vil rette seg mot innbyggere, næringsliv, organisasjoner, forskere og utviklingsmiljøer, for å få innspill og synspunkter på tvers av sektorer og miljøer.

Les mer om fylkets arbeid med smart spesialisering her, og les mer om EUs arbeid med smart spesialisering på kommisjonens nettsider her.

Share