22 September 2020

Rykende fersk rapport på Horisont Europas samfunnsoppdrag om klimanøytrale- og smarte byer

Under EUs forsknings- og innovasjonsdager (R&I Days), leverte fagstyre for samfunnsoppdraget klimanøytrale- og smarte byer sin endelige anbefaling til EU-Kommisjonen. Dokumentet inneholder blant annet ny viktig informasjon om utvelgelsesprosessen.

Foto: Shutterstock

Bakgrunn: Missions under Horisont Europa
Det nye forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa vil ta over etter Horisont 2020. Dette blir verdens største og mest omfattende innovasjonsprogram. Her tar man utgangspunkt i en oppdragsbasert tilnærming til EU-prosjekter, med fem såkalte “missions”, (heretter omtalt som “samfunnsoppdrag”) som er å finne under programområdet “Globale utfordringer og europeisk industriell konkurranseevne”.

Fem samfunnsoppdrag
22. september under R&I Days presenterte toppeksperter og samfunnsoppdragenes fagstyrer sine anbefalinger for EU-Kommisjonen. Her er en oversikt over de forskjellige samfunnsoppdragene:

Mariya Gabriel, Europakommisjonens kommissær for innovasjon, forskning, kultur, utdanning og ungdom, sa under årets R&I-Days at EU vil takle de overnevnte samfunnsutfordringene på en målrettet, tids- og resultatsbundet måte.

100 klimanøytrale byer innen 2030 – av og for innbyggerne
Et av samfunnsoppdragene er å støtte, promotere og presentere 100 europeiske byer i deres systematiske omstilling til klimanøytralitet innen 2030 og gjøre disse byene til innovasjonsknytepunkter for alle byer, med et overordnet mål om å øke livskvaliteten til Europeiske innbyggere og bidra til økt bærekraft i Europa.

Utvelgelsen av de 100 klimanøytrale- og smarte byene
Hovedkriteriene for å bli valgt som en av de 100 klimanøytrale byene, vil være ambisjon, kapasitet og engasjement hos innbyggerne. Inkludering vil være et overordnet prinsipp som tar hensyn til en balansert geografisk representasjon, samt forskjeller i beredskapsnivå i byene.

En ny modell for å styre byer
Fagstyret til samfunnsoppdraget klimanøytrale- og smarte byer endelige anbefaling legger vekt på at “den viktigste hindringen for det grønne skiftet er ikke mangelen på klimavennlige og smarte teknologier, men kapasitet til å implementere dem”. For å få til en systematisk omstilling, sees det nødvendig å ha en mer strategisk, helhetlig og langsiktig klimainvesteringstilnærming. I tillegg legges det vekt på en helhetlig implementering av klimatiltak i samarbeid med ulike styringsnivå.

Det er derfor tenkt at omstillingen skal være basert på tre prinsipper:
1. En helhetlig tilnærming for å fremme innovasjon.
2. En matrise med integrerte styringsnivåer
3. Et dypt og kontinuerlig samarbeid mellom alle involverte.

Modellen krever et sterkt engasjement fra byene og deres politiske lederskap for å involvere og bringe sammen alle interessenter, næringsliv, akademia og innbyggere ombord.

Mer om klimanøytrale og smarte byer i NNE Studio Brussel
23. september kl. 10.00, på Nordic Edge Expo fra Studio Brussel, får vi høre General Sekretæren fra Eurocities, Anna Lisa Boni, fortelle mer om samfunnsoppdraget klimanøytrale og smarte byer. Meld deg på via denne linken.

Share