27 March 2015

Seminar om utfordringer og muligheter knyttet til aldring

Oettinger9.-10. mars arrangerte Europakommisjonen et todagers innovasjonstoppmøte i Brussel om sunn og aktiv aldring. Arrangementet handlet om hvordan innovasjon og nye samarbeidsmetoder på tvers av sektorer og organisasjoner kan gjøre utfordringer knyttet til aldring, om til en muligheter for vekst- og jobbskaping. Stavangerregionens Europakontor deltok begge dagene.

Eldrebølgen, “the Silver Economy” og digital revolusjon

Kommissær Günther Oettinger åpnet arrangementets første dag. Han vektla i sitt innlegg at Europa står overfor store demografiske utfordringer, og at eldrebølgen og «the Silver Economy» har en sentral plass i Europakommisjonens arbeid fremover. Antallet pensjonister vil øke kraftig fremover, samtidig som den arbeidsføre delen av befolkningen vil krympe. Samtidig beskrev Oettinger den digitale utviklingen de siste årene som revolusjonerende, og pekte på at digitale verktøy vil spille en viktig rolle i fremtidens eldreomsorg. Europa er ledende i innovasjon rettet mot aktiv aldring, og gjennom EU-programmer som Horisont 2020 og Smart Cities-arbeidet vil Europakommisjonen sikre at Europa beholder denne posisjonen.

Første debattpanel besto av representanter fra blant annet Europakommisjonen, Europaparlamentet, det latviske EU-formannskapet og WHO, og fokuserte på bærekraftige helsetjenester for en aldrende befolkning. Man trakk blant annet frem de mange gode eksemplene man har tilegnet seg gjennom EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring, og at Europa er i en unik lederposisjon til å videreformidle kunnskap til andre regioner som vil møte eldrebølgen om noen tiår, blant annet Kina og Brasil. Det er viktig å oppskalere gode løsninger, fremhevet Europakommisjonen: teknologien vil komme av seg selv. Man fremhevet også viktigheten av å forebygge helseproblemer blant eldre, blant annet gjennom mer fysisk aktivitet, kostholdsendringer og gjennom å fange opp sykdommer i en tidlig fase. Teknologiske og digitale nyvinninger ble også trukket frem og diskutert.

Dagens andre panel konsentrerte seg om «the Silver Economy» som vekstfaktor, og besto av representanter fra Europakommisjonen, EU-parlamentet og flere velferdsteknologiaktører, blant annet Phillips. Mens man på den ene siden fremhevet at det er et stort marked for velferdsteknologiske løsninger som øker livskvaliteten og helsen blant eldre, så ble det også pekt på at markedet for velferdsteknologi er fragmentert og delt opp etter nasjonale linjer. Man etterlyste tiltak for å bygge ned teknologiske barrierer og å realisere et felleseuropeisk marked for velferdsteknologi.

Forskning og innovasjon for å møte fremtidens utfordringer

I det tredje debattpanelet ble det presentert en rekke eksempler fra Sverige, Danmark, Wales og Tyskland på hvordan en aldrende befolkning påvirker Europas arbeidsstyrke og sosiale modeller. Samtidig som antallet pensjonister øker og arbeidsstyrken minsker, så finnes det også flere lyspunkter hvor man med hjelp av teknologiske løsninger og nye organiserings- og samarbeidsformer kan sikre en verdig eldreomsorg.

Kommissær med ansvar for forskning og innovasjon, Carlos Moedas, orienterte om hvordan Europas eldre har endret seg, lever lengre og er friskere enn før. Han pekte på viktige teknologiske nyvinninger, blant annet finske «Nurse Buddy», og fremhevet viktigheten av mer innovasjon og teknologisk nyskaping for å møte Europas fremtidige generasjonsskifte.

Det fjerde og siste panelet 9. mars tok for seg velferdsinnovasjon fra teori til praksis, fra lokalt til globalt nivå. Her viste man frem løsninger innen velferdsteknologi og eldreomsorg i land som Irland, Sverige, Nederland og Japan, og den rivende utviklingen som både har skjedd og som vil finne sted i løpet av de neste årene.

Toppmøtets andre dag var delt inn i en rekke mindre, tematiske workshops. Her fokuserte man blant annet på hvordan man kan oppskalere teknologiske løsninger fra lokalt og nasjonalt til globalt nivå og hvordan man kan spre innovative løsninger. Man fikk også et nærmere innblikk det velferdsteknologiske arbeidet som foregår i flere europeiske regioner, blant annet robotikkforskningen i Toscana.

Mer informasjon og bilder fra arrangementet er tilgjengelig her.

Share