8 July 2021

Slik skal Rogaland få flere EU-søknader

Torsdag 24. juni fikk Rogaland ved prosjekteier UiS tilslag på søknad fra Forskningsrådet om å etablere EU-nettverket Horisont Rogaland. Overordnet formål med nettverket er å få flere EU-søknader til Rogaland.

Foto: Tora Margrethe Eide v/SrE

Stor tro på økt deltakelse
Overordnet formål med nettverket er å mobilisere til økt deltakelse fra Rogaland i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Under forrige programperiode, Horisont 2020, ble det innvilget 140 EU-prosjekter, der aktører fra Rogaland enten var prosjektleder eller prosjektpartner. Det har skjedd en betydelig modningsprosess blant aktører som søker EU-midler i Rogaland, og det råder derfor stor tro på at regionen skal klare å delta i enda flere prosjekter i ny programperiode.

Klare ambisjoner
Nettverket skal være med å styrke den allerede godt etablerte satsningen på EU-prosjektutvikling i regionen. For å oppnå dette legges det vekt på å ikke gjøre dobbeltarbeid, men heller å samkjøre med de workshopene, møteseriene og andre initiativene som allerede eksisterer i regionen.

Stavangerregionens Europakontor i sentral rolle
SrE vil ha en sentral rolle i nettverket for å koble regionale aktører på europeiske prosjektsøkere. Kontoret sin fysiske tilstedeværelse i Brussel gjør det spesielt godt egent til å være tett på Europakommisjonen og de som utvikler søknadene, samt de beste prosjektpartnerne.

Tre delmål definert
Nettverkets arbeid vil være knyttet opp mot følgende tre delmål:

 • Nettverket skal etablere en fast struktur for samordning mellom alle aktører som mobiliserer tiløkt deltakelse i EU-prosjekter.
 • Nettverket skal utvikle en systematisk samarbeidsform for mobilisering av ulike aktører til samarbeid og konsortiebygging i søknader til større prosjekter.
 • Nettverket skal bidra til å styrke søknadskompetansen ved å koble på relevant ekspertise og knytte aktører til aktuelle konsortier gjennom grant scans og partnersøk.

For å nå disse delmålene skal det arrangeres koordineringsmøter, seminarer og workshops, samt individuell rådgivning i søknadsprosesser.

Organisering
Prosjektleder er Kyrre Ås, seniorrådgiver fra UiS. Kommunikasjonsansvarlig er Edel Bertine Dirdal, EU-rådgiver i Rogaland fylkeskommune og Stavangerregionens Europakontor. En arbeidsgruppe bestående av UiS, Rogaland fylkeskommune og klyngene vil ha det daglige, operative ansvaret for nettverket.

Styringsgruppen for nettverket vil ha 2-3 møter i året, og består av følgende representanter:

Styremedlemmer:

 • Troels Gyde Jacobsen, innovasjonsdirektør, UiS
 • Anne Hjelle, forskningssjef, SUS
 • Dominique Durand, strategirådgiver, NORCE
 • Gro Anita Fonnes Flaten, prorektor for forskning, HVL
 • Mette Fossan, næringssjef, Rogaland fylkeskommune
 • Runa Monstad, direktør, Stavangerregionens Europakontor
 • Anne Cathrin Østebø, daglig leder, Valide
 • To klyngerepresentanter som rulleres årlig

Observatører fra støtteapparatet skal også delta i styringsgruppen:

 • Hilde Aarsheim, regionansvarlig Rogaland, Forskningsrådet
 • Ida Jaarvik Hetland, EU-rådgiver Rogaland og Agder, Innovasjon Norge

Tett samarbeid med regionens aktører
Nettverket vil arbeide i tett dialog med regionens kommuner, bedrifter og klynger, og vil samarbeide tett med blant andre:

 • Nordic Edge Smart City Innovation Cluster
 • Norwegian Smart Care Cluster
 • Norwegian Offshore Wind Cluster
 • NCE Maritime Cleantech
 • YAGO – Autonomy Cluster and Test arena
 • Validé
 • VIA – Vitan Infrastructure Arena
 • Norwegian Energy Solutions
 • NORCE
 • SUS
 • Lyse
 • HVL
 • Solenergiklyngen

Veien videre
Første skritt i prosessen er å kartlegge de allerede eksisterende nettverkene i regionen og gå i dialog med EU-rådgivere for å identifisere hva det trengs støtte til. Vi vet allerede at det er et behov for støtte og veiledning når det gjelder søknadsskriving, og hvordan man bruker prosjektportalen til EU, «EU Funding & Tenders Portal».

EU-rådgiver forum
Et av initiativene til forrige nettverk, Horisont Vest, og Stavangerregionens Europakontor, var å etablere et regionalt EU-rådgiver forum. Ta gjerne kontakt med en av oss ved Europakontoret dersom dere ønsker å koble på personer fra deres organisasjoner som arbeider med EU-prosjektutvikling.

Kort om EU-nettverkene
Utlysningen er samfinansiert av Forskningsrådet og Innovasjon Norge. EU-nettverkene skal til sammen dekke hele Norge. EU-nettverkene skal forsterke arbeidet i det regionale forsknings- og innovasjonssystemet med mobilisering til, og veiledning av, næringsliv, offentlige og frivillige organisasjoner, i tillegg til forskningsorganisasjoner.

Se alle nettverkene som har fått tilslag her: https://www.forskningsradet.no/utlysninger/2021/eu-nettverk/.

Share