28 June 2021

Slovenia overtar formannskapet i Rådet: “Together. Resilient. Europe.”

Slovenia overtar formannskapet i Rådet 1. juli 2021, som Portugals etterfølger. Slovenia har utarbeidet et seks måneders program, med fire overordnede prioritering under slagordet “Together. Resilient. Europe.”

Foto: Si2021

Slovakias prioriteringer
Slovakia ønsker å legge til rette for EUs gjenreising og styrke EUs motstandskraft, reflektere over Europas fremtid, styrke rettsstaten og europeiske verdier og øke sikkerheten og stabiliteten i det europeiske naboskapet. De fire hovedprioriteringene er:

1. EUs motstandskraft, gjenreising og strategiske autonomi
Etter Covid-19-pandemien har herjet i Europa, har det vist seg at ikke alle EUs medlemsland har klart å reagere på egenhånd, og derfor har det krevdes en kollektiv respons på EU-nivå. Slovenia vil derfor styrke EUs motstandskraft som en av hovedprioriteringene. For å styrke motstandskraften på helse, vil formannskapet særlig fokusere på å bygge en europeisk helseunion, derunder å styrke EUs autonomi ved å forbedre kapasiteten til å sikre tilgjengelige legemidler og medisinsk utstyr, og legge til rette for forskning, utvikling og produksjon.

Covid-19 har også økt sårbarheten for nettangrep. Slovakia vil fokusere innsatsen på å styrke den europeiske cybermotstandsdyktighet.

For å dempe de sosioøkonomiske konsekvensene av covid-19, vil en av prioriteringene til formannskapet være effektiv implementering av EUs gjenreisningspakke, Next Generation EU, og Recovery and Resilience Facility, med sikte på å legge til rette for nasjonale gjenreisingsplaner så snart som mulig.

EU er forpliktet til målet om å oppnå et klimanøytralt EU innen 2050 og redusere klimagassutslipp med minst 55% innen 2030. Det gir retningslinjer for det slovenske formannskapet, som vil arbeide for å innføre klimamålene i en bindende europeisk lovgivning.

Formannskapet vil også jobbe for Europas digitale suverenitet og etisk bruk og utvikling av kunstig intelligens, som i forbindelse med tilgjengeligheten av store data blir identifisert som en av fremtidens nøkkelteknologier.


2. Konferansen “Future of Europe”

Med tanke på de mange utfordringene EU har møtt de siste årene, er det nå behov for en omfattende debatt om Europas felles fremtid. Konferansen “Future of Europe” startet offisielt 9. mai 2021, og forventes avsluttet våren 2022. Hensikten med konferansen er å skape et forum for debatt, der hele Europa kan være med å forme hvordan EU skal se ut i fremtiden for å møte forventningene til innbyggerne.

På EU-nivå vil diskusjoner foregå i form av plenumsmøter og borgerfora, og via en digital plattform som er tilgjengelig for alle. Formannskapet vil vie spesiell oppmerksomhet til denne prosessen, i tett samarbeid med de tre viktigste EU-institusjonene. Det blir viktig å sikre at Rådet og medlemslandene har en passende rolle.

3. En union som omfavner europeiske verdier, rettstaten og like kriterier for alle 
Artikkel 2 i traktaten om Den europeiske union sier at EU skal bygge på felles verdier – grunnlaget for det europeiske samfunn og europeers felles identitet. Slovakia vil fokusere innsatsen på å styrke rettstaten, bygget på en felles europeiske verdier.

Slovakia vil lede en årlig dialog om situasjonen i forhold til rettstaten i EU og i de enkelte medlemslandene. Målet er å skape en inkluderende debatt, og lære av hverandres erfaringer.

Med sine ca. 2 mill innbyggere og med et areal dobbelt så stort som Rogaland, vil Slovakia også sette fokus på behovet for å motvirke negative demografiske trender i EU.

4. Et troverdig og sikkert EU som er i stand til å sikre sikkerhet og stabilitet i nabolaget 
Det slovenske formannskapet, vil ta alle nødvendige skritt for å styrke det transatlantiske forholdet, da tett samarbeid med USA og NATO basert på felles prinsipper, verdier og interesser vil være den beste garantien for å styrke EUs posisjon i det internasjonale samfunnet.

Formannskapet vil gi spesiell oppmerksomhet til landene på Vest-Balkan, der oppmerksomhet skal vies til deres fremtid i Europa og den troverdige fortsettelsen av EUs utvidelsesprosess. Slovakia vil videre jobbe for økonomisk gjenreising i denne regionen. For å sikre bærekraftig utvikling, vil Slovakia samarbeide med Vest-Balkan for å gjøre den grønne og digitale omstillingen en realitet, og forbedre regionens forhold til hverandre, og EU.

Videre vil formannskapet fokusere på å forbedre regionens motstandsdyktighet, inkludert dens nettbestandighet. Det ledende prinsippet bak innsatsen er å bygge en positiv fremtid for unge. For dette formålet, vil Slovenia være vertskap for toppmøtet “EU Western Balkans Summit” til høsten.

Under presidentskapet vil Slovenia sette EUs sikkerhet i sentrum. I denne sammenheng er Schengen-området av betydning. De vil fokusere på å bygge et sterkere, mer robust Schengen-område som er forberedt på utfordringene fremover.

For å effektivt håndtere migrasjonstrykk, vil Slovenia arbeide for fremskritt i forhandlingene om den nye pakten om migrasjon og asyl, samt styrke EUs rolle i migrasjonens eksterne dimensjon.

Et roterende formannskap – felles europeiske prioriteringer
Rådets formannskap roterer blant EUs medlemsland hver sjette måned. I denne seksmånedersperioden leder formannskapet møter på alle nivåer i Rådet, og skal bidra til å sikre kontinuitet i EUs arbeid. For å oppnå kontinuitet, jobber medlemsstatene som har formannskapet alltid tett sammen i en “trio” sammen med to andre land. Trioen referer til de 3 EU-landene som har formannskapet i Rådet i totalt over 18 måneder. Dette systemet tredde i kraft ved Lisboa-traktaten i 2009.

Trioen skal sette langsiktige mål, og sammen utarbeider de en felles agenda. De setter da hovedtemaer og identifiserer hovedutfordringer som skal bli adressert av Rådet over en denne 18 måneders perioden. På grunnlag av den felles agendaen utarbeider hvert av de tre landene sitt eget mer detaljerte 6-månedersprogram.

Portugal, som overtok formannskapet fra Tyskland, har nåværende formannskap. Slovenia tar over 1. juli 2021. Frankrike er Slovenias etterfølger.

Les mer om Slovenias prioriteringer her.

Share