4 October 2017

Solid deltakelse fra Stavangerregionen på EØS-lynkurs i Brussel

10 deltakere fra Stavanger kommune, Eigersund Næring og Havn samt Rogaland fylkeskommune deltok i lynkurset som ble arrangert av de norske regionkontorene og KS i Brussel 20.-21. september. Foto: Iselin Rønningsbakk/Trøndelags Europakontor.

20.-21.september besøkte 60 ansatte og politikere fra norske kommuner og fylkeskommuner Brussel for å bli kjent med EU, EFTA og EØS-avtalen. Formålet med lynkurset var å synliggjøre hvordan EU gjennom EØS-avtalen påvirker Norge på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Norsk næringsliv, kunnskapsinsitusjoner, kommuner og fylkeskommuner påvirkes direkte og indirekte av EU og EØS. Gjennom EØS-avtalen legges rammebetingelsene for norsk samfunnsliv i form av regler og direktiv som i stor grad iverksetter på lokalt nivå. Samtidig byr EØS-avtalen på et vell av muligheter for nettverk, læring og marked, blant annet gjennom finansieringsprogram som Horisont 2020 og INTERREG. I løpet av det to dager lange kurset, arrangert av de norske regionskontorene og KS’ Brusselkontor, fikk deltakerne en grundig introduksjon til Norges forhold til EU.

Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes,  åpnet kursets første dag, og innledet om Norges forhold til EU. Ambassadøren presiserte at EU-samarbeidet ikke bare favner regjeringen, men også regionale og lokale aktører.

– Bruk kanalene som jobber for dere i Brussel, oppfordret Sletnes.

Dag Wernø Holter, visegeneralsekretær i EFTA, ga deltakerne en innføring i hvordan EØS-avtalen fungerer. Holter fokuserte på avtalens bakgrunn og prinsipper, der EØS-avtalen møtes i to ulike modeller for samarbeid, nemlig EU som overnasjonalt samarbeid og EFTA som mellomstatlig samarbeid. Dette er noe som kan føre til utfordringer.

– Vi i EFTA må ta ansvar for at EØS-avtalen skal fungere, sa Holter.

Gunnar Selvik, som er registrar og øverste administrative leder ved EFTA-domstolen i Luxembourg, snakket om domstolens virke og nevnte at selv om det domstolen holder på med høres teoretisk ut, så er det i aller høyeste grad praktisk.

Næringssjef i Stavanger kommune, Tone Grindland, tar ordet. Foto: Iselin Rønningsbakk

Utfordringer og muligheter
Miriam Dahl fra Financial Mechanism Office (FMO), som er sekretariatet til EØS-midlene, snakket om EØS-midlene og deres rolle i å redusere økonomiske og sosiale ulikheter i EU, samt bygge et grønt, inkluderende og konkurransedyktig Europa. Hun eksemplifiserte hvordan norske aktører kan benytte seg av midlene, og viste blant annet til Aust-Agder fylkeskommune som mottok midler til utveksling av yrkesfagelever ved norske og latviske skoler. Dette førte blant annet til restaurering av Den grønne synagogen i byen Rezekne.

Digitalisering, det grønne skiftet og smarte byer
Seminarets andre dag la spesielt vekt på temaer som digitalisering, det grønne skiftet samt smarte byer og bygder. Åse Erdal, som leder Brussel-kontoret til KS, presiserte at kommuner er viktige for å bygge kompetanse og ferdigheter som EU vektlegger i forbindelse med det grønne skiftet.

Miljøråd ved Norges EU-delegasjon, Stine Svarva, sa at kommunalt og regionalt nivå er avgjørende for å oppnå klimamålene i Paris-avtalen; gjennom investeringer, offentlige anskaffelser, infrastruktur og energieffektivisering av offentlige bygg.

Andreea Strachinescu fra Europakommisjonens DG Energi presenterte Europakommisjonens arbeid og visjoner for smarte byer, og understrekte at norske aktører kan delta på lik linje med europeiske partnere i EUs smartbyarbeid, og roste blant annet Stavangers smartbyarbeid gjennom fyrtårnsprosjektet Triangulum.

Leder av Gøteborgs EU-kontor, Sebastian Marx, orienterte om Gøteborgs smartbyarbeid, blant annet gjennom FP7-prosjektet CELSIUS, utprøving av førerløse kjøretøy og elektriske busser, og ikke minst om Gøteborgs nyvunne status som fyrtårnsby gjennom  prosjektet IRIS, hvor byen deltar sammen med Nice og Utrecht.

Brexit og politiske strømninger i Europa
Europas politiske utvikling sto også på dagsorden. Georg Rikeles, som arbeider som rådgiver for Europakommisjonens Brexit-forhandler Michel Barnier, snakket om EUs utfordringer og prioriteringer, inkludert Storbritannias utmelding fra EU. Rikeles var tydelig på at alle parter er tjent med samarbeid og at Brexit må løses, men at Europakommisjonen anser fortsatt enhet og tett samarbeid mellom de resterende medlemslandene som førsteprioritet. Han fremhevet også at den økonomiske situasjonen i EU idag er langt bedre enn tidligere år.

NTBs Brusselkorrespondent Johan Falnes innledet om forholdet mellom Norge og EU, og om populistiske strøminger i EU i årene fremover. Han bemerket at en konsekvens av Brexit har vært et mer samlet EU og sterkere tro på tettere samarbeid. Samtidig spådde Falnes at Brexit vil starte en debatt også i andre EU-land om fremtidig medlemskap, etter at forhandlingene er avsluttet.

Irske Eamon Noonan fra Europaparlamentets tenketank ga også uttrykk for at det er en økende optimisme og fremtidstro i EU, til tross for Brexit. Noonan presenterte også tenketankens nylig publiserte rapport, om fremtidsscenarier, muligheter og utfordringer EU står ovenfor på lang og mellomlang sikt.

Besøk til regionkontorene
Kursdeltakerne fra Stavangerregionen besøkte også Stavangerregionens Europakontor, og fikk innsikt i hvordan kontoret arbeider i Brussel, og hvilke muligheter som ligger i europeisk samarbeid.

Du kan lese mer om kurset og kursprogrammet her.

 

Share