12 January 2016

Solid deltakelse på EIP AHA-konferanse i Brussel

EIP AHA 4th conferenceEUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA) arrangerte sin fjerde partnerkonferanse i Brussel 9.-10. desember 2015.

Konferansens tema var hvordan akselerere markedsopptaket for innovative helseløsninger. Det ble også rapportert fra hva partnerskapet har oppnådd, og arbeidet fremover ble diskutert. IRIS og Stavangerregionens Europakontor deltok på konferansen.

Første dag fant sted i Europaparlamentet. Deltakerne fikk innblikk i innovative helsesamarbeid i blant annet Nord-Irland, Wales, Venezia Giula-regionen og den finske byen Espoo. Innlederne la vekt på felles helse- og aldringsutfordringer Europas regioner står ovenfor, og viktigheten av trippel helix-samarbeid i helsepolitikken.  Viktigheten av dialog med eldre for å kartlegge ønsker og behov, inkludert hvordan de ønsker å bidra i samfunnet, ble poengtert. Digitale løsninger og velferdsteknologi ble videre trukket frem som viktige elementer i fremtidens eldreomsorg.

EUs kommissær for den digitale agenda, Günther Oettinger la i sitt innlegg vekt på innovasjon og tverrsektorielt samarbeid for å møte Europas demografiske utfordringer. Oettinger viste til flere eksempler på hvordan digital teknologi vil spille en nøkkelrolle i fremtidens eldreomsorg. Oettinger fremhevet at man må legge forholdene til rette for gründerbedrifter, offentlig-privat samarbeid, og bygge ut digital infrastruktur.

På konferansens andre dag presenterte partnerskapets arbeidsgrupper (action groups) hva de har oppnådd i løpet 2012-2015, samt anbefalinger og visjoner for de neste årene. Europakommisjonen annonserte at det vil bli åpnet en ny utlysningsrunde for såkalte referansesteder (reference sites), for oppskalering av innovative løsninger, i 2016. Det vil også bli opprettet en styringsmodell som skal sikre en bred tilnærming til partnerskapets mål, sikre synergieffekter og samarbeid med andre organisasjoner.

Les mer om konferansen her. Program og presentasjoner, blant annet fra arbeidsgruppene, finner du her.

Bakgrunn
Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring, er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. Initiativet tilbyr ikke finansiering, men satser på å bringe sammen eksisterende europeiske, nasjonale og private finansieringsverktøy. Partnerskapet fungerer som nettverk og læringsplattform for aktører og ekspertise innen feltet og gir dessuten et fortrinn med henblikk på påvirkning av Europakommisjonens innretning av politikk og programmer.

Innovasjonspartnerskapet består av følgende arbeidsgrupper:

A1 Medisinsikkerhet (Prescription and adherence) – vekt på selvstendighet (empowerment) og utvikling av metodologi.
A2 Forebygging av fall – bred tilnærming til forebygging av fall som er en av hovedårsakene til skade og dødsfall blant eldre.
A3 Forebygging av skrøpelighet (Prevention of frailty and decline) – fokus på ernæring og underernæring som har stor innvirkning på skrøpelighet.
B3 Integrert omsorg (integrated care) – forhindre innleggelser av eldre gjennom forebygging, en svært populær arbeidsgruppe, ikke minst blant offentlige myndigheter.
C2 Selvstendige liv (independent living) – fokus på velferdsteknologiske løsninger og IKT som bidrar til at flere kan leve hjemme.
D4 Age-friendly environments – horisontale innsatser, kampanjer og bevisstgjøring, nettverk som EUROCITIES og AGE deltar i.

Share