6 October 2017

State of the Union – Juncker lanserte forslag om reform av EU

Juncker

Foto: Etienne Ansotte/Europaparlamentet

13.september holdt Jean-Claude Juncker, president i Europakommisjonen, sin årlige State of the Union-tale under Europaparlamentets plenumssesjon i Strasbourg. Juncker snakket om den bedrede økonomiske situasjonen, om migrasjon og reform av Eu-institusjonene. Brexit fikk minimal oppmerksomhet.

Vinden er tilbake i Europas seil.
Juncker åpnet sin tale med å fremheve at den økonomiske situasjonen i EU er betraktelige bedre enn de siste årene, og at sysselsettingsnivået for første gang er tilbake på nivået før finanskrisen. EU registrerer økonomisk vekst i alle EUs medlemsland, inkludert i gjeldstyngede Hellas. Juncker viste også til gode valgresultater for pro-europeiske partier i Nederland, Frankrike og Østerrike, men understrekte samtidig at dette ikke betyr at populismen i Europa er beseiret. Strømmen av flyktninger og migranter er også betydelig redusert sammenliknet med 2016 og toppåret 2015, og Juncker viste her til den inngåtte migrasjonsavtalen med Tyrkia.

Rettsstat, demokrati og pressefrihet
Juncker understrekte at EU må være en garantist for frihet, fred og demokrati også i fremtiden. Han fremhevet viktigheten av å bekjempe diskriminering i Europa, og lanserte forslag om en et nytt europeisk tilsyn som skal bekjempe diskriminering i Europas arbeidsliv.

Det er også fundamentalt at rettsstaten fungerer som den skal, påpekte Juncker, noe som var et klart stikk til Ungarn og Polen. Presidenten kom imidlertid også med konkrete løfter til EU-landene i Øst-Europa. Europakommisjonen vil ikke tolerere at EU-borgere i Øst-Europa tilbys varer av dårligere kvalitet enn vesteuropeiske EU-borgere, og vil granske dagens situasjon. Juncker var også klar på at Romania og Bulgaria burde få adgang til Schengen-samarbeidet, ettersom de oppfyller samarbeidets tekniske krav.

Under talen lanserte Juncker et veikart for hvordan EU kan bli mer demokratisk og stabilt. Veikartet legger ut tidsplanen for den videre diskusjonen om EUs fremtid, og Juncker ønsker at EU vil avholde et toppmøte om dette temaet 30. mars 2019, dagen etter at Brexit-forhandlingene skal være fullført. Toppmøtet vil finne sted i den rumenske byen Sibiu, i anledning det rumenske EU-formannskapet.

Handelsavtaler og institusjonsreform
Juncker annonserte ambisjoner om frihandelsavtaler med Australia og New Zealand, i likhet med den nylig undertegnede avtalen med Canada, CETA. EU har pågående forhandlinger med Mexico og andre sør-amerikanske land om en lignende avtale, og presidenten håpet at disse forhandlingene vil kunne slutteføres i løpet av inneværende år.

Juncker lanserte også forslag om å reforme institusjoenne i EU. Europakommsjonen og Det Europeiske Råd burde ha et felles presidentskap, fremhevet han,  for på den måten vil EU ha en tydeligere og mer synlig leder for Europas innbyggere.

Les hele talen til presidenten her. Se også omtale av talen i Politico.

Share