14 October 2020

Statsbudsjettet for 2021 – Norges deltakelse i EU-program

Regjeringens foreslåtte statsbudsjettet for 2021 gir tydelige signaler om at Norge tar sikte på å delta i sentrale EU program.

Foto: Norad

Norges deltakelse i EU-program
Det foreslåtte statsbudsjettet for 2021 viser at regjeringen vil finansiere deltakelse i viktige EU programmer, derav Horisont Europa, Erasmus+, Digital Europe Programme, EUs romprogram og COSME (et program for små og mellomstore bedrifter). Gjennom deltakelse i programmene får Norge verdifull tilgang til forskningsmiljøer, partnere og midler, som er viktig for norske forskningsmiljøer, næringsliv, bedrifter og utdanningsinstitusjoner.

Regjeringen tar forbehold om endelig beslutning om norsk deltakelse i EUs programmer frem til at EUs langtidsbudsjett er vedtatt. Dette skjer trolig i november slik at programdeltakelsen kan starte januar 2021.

Horisont Europa
Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Norsk deltakelse er avgjørende for norske bedrifter, da deltakelse bidrar til internasjonalisering og eksportmuligheter, og forskningsmiljøer vil ha mulighet til å delta i internasjonale FoU-prosjekter. Regjeringen foreslår å bevilge 827 millioner kroner til deltakelse i Horisont Europa.

Erasmus+
Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Norge har deltatt siden 1992. Regjeringen signaliserer at norges lange deltakelse i Erasmus+ programmet videreføres, da Erasmus+ er viktig for kvalitetsutvikling i norsk utdanning, og kobling mellom utdanning, forskning og innovasjon. Statsbudsjettet bevilger 363 millioner kroner til Erasmus+ programmet.

EUs budsjett, som er vedtatt av Det europeiske råd, har vedtatt en økning på 55% for Erasmus midler. Ursula von der Leyen, Kommisjonspresidenten, sier at dette er velbrukte penger, som bidrar til å binde Europa sammen, og gir unge flere muligheter.

Digital Europe Programme (DEP)
Regjeringen legger frem et forslag om å bevilge 56,2 millioner kroner i 2021 til deltakelse i EUs Digital Europe Programme. DEP er EUs nye program for digital omstilling og bruk av innovative digitale teknologier i samfunn og næringsliv. For norske bedrifter og forskningsmiljø vil deltakelse bety tilgang til ressurser innen kunstig intelligens, IKT-sikkerhet og avansert digital kompetanse, samt samarbeidspartnere.

Stavangerregionens Europakontor følger med på utviklinger og oppdateringer av programmene.

  • Les mer om Horisont Europa her.
  • Les mer om Digital Europe Programme her.

Share