26 August 2019

Stavanger kommune best på klimatilpasning

klimatilpasning

Stavanger ble nylig kåret til Norges best klimatilpassede kommune. Kartleggingen ble gjort av IF forsikringsselskap i samarbeid med CICERO senter for klimaforskning. Sirdal kommune ble i samme kåring best blant småkommunene.

Stavanger er spesielt utsatt for blant annet havnivåstigning og kan forvente at det som i dag er regnet som en 200 års stormflo vil kunne inntreffe hvert år mot slutten av århundret. Et mulig tiltak kan være en oversvømmelsesmur de stedene i byen der det er størst økonomisk risiko når havet stiger. Skadeomfanget kan dermed reduseres med opp mot 80 prosent. Les mer om kåringen her.

Europeiske nettverk
Stavanger kommune har jobbet med klimatilpasning i mange år, og henter ikke bare inspirasjon nasjonalt. De er også aktive i flere europeiske nettverk innen klimatilpasning, blant annet Covenant of Mayors og EUs urbane agenda. I tillegg har de siden 2017 vært partner i Horisont 2020 prosjektet UNaLab som handler om å møte klimautfordringene med naturens egne løsninger. I dette EU-prosjektet samarbeider de tre pilotbyene Eindhoven, Tampere og Genova om å bygge demonstrasjonsanlegg for naturbaserte løsninger. I tillegg har prosjektet 5 følgebyer der Stavanger er en av dem.

Horisont 2020 prosjektet UNaLab
Stavangers rolle i UNaLab er å lære av de tre hovedbyene. En del av læringen ligger i å jobbe tverrfaglig i kommunen og sammen med befolkningen for å finne gode løsninger for framtiden. Stavanger kommune har til nå utarbeidet en visjon for klimatilpasning ved bruk av naturbaserte løsninger. Neste steg er å teste ut nye metoder for å lage gode prosjekter. Blant annet ser kommunen på økt biologisk mangfold i sentrum, løsninger for å håndtere avrenning fra friområdene i kommunen ned mot bebyggelse og løsninger som reduserer belastning på deler av avløpssystemet som allerede er overbelastet.

Les mer om UNaLab prosjektet her og her.

Share