27 August 2019

Stavangerregionen søker europeisk status som referanseregion innen aktiv og sunn aldring

NSCC © photographer Siv Sivertsen-339

Foto: Siv Sivertsen, Norwegian Smart Care Cluster

På initiativ fra Stavangerregionens Europakontor (SrE) har Stavangerregionen igjen søkt om å bli såkalt reference site innen EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). Regionen søkte også i 2016, og fikk da tildelt 1-stjerne.

Hensikten med søknaden er å synliggjøre Stavangerregionen som en helseregion det er attraktivt å samarbeide med, eksempelvis i Horisont 2020 og framover også i Horisont Europa. Som reference site får man formell anerkjennelse, tilgang til nye møteplasser, tilgang på en rekke nyttige verktøy og dessuten ekstern evaluering.

Søknadsarbeidet
Stavangerregionens Europakontor har ledet søknadsarbeidet i samarbeid med aktører fra blant annet Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet. Søknaden bestod i en egenvurdering etter gitte kriterier, med fokus på hvordan regionens aktører samhandler for en innovasjonsdrevet tilnærming til aktiv og sunn aldring. Et viktig poeng er også å vise til samarbeid mellom offentlige myndigheter, FoU-sektoren, næringslivet og innbyggerne (såkalt kvadruppel helix). I forrige runde ble kun sørfylket kartlagt, mens vi denne gangen også har fått med Haugalandet.

Konsortiet
Stavangerregionens Europakontor er koordinator for søknaden, hvor hensikten er å gi alle våre medlemmer og andre interesserte helseaktører tilgang til kunnskap, marked og nettverk innenfor rammen av innovasjonspartnerskapet. Øvrige partnere i søknaden inkluderer Stavanger universitetssjukehus, Helse Fonna, Rogaland fylkeskommune, SrE’s 20 medlemskommuner, Lyse, Haugaland kraft, Norwegian Smart Care Cluster, Nordic Edge Smart City Innovation Cluster, Valide, UiS, HVL, NORCE, VID og frivillighetssentralen.
Årets søknadsfrist er nettopp passert, og søknaden vår er per dags dato inne til evaluering. Svaret på søknaden forventes i midten av september, og det vil arrangeres seremoni for utdeling av stjerner til de nye reference site’ene i Aarhus 24. september.

Bakgrunn
Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. Initiativet innebærer ikke finansiering, men satser på å bringe sammen eksisterende europeiske, nasjonale og private finansieringsverktøy. Partnerskapet fungerer som nettverk og læringsplattform for aktører og ekspertise innen feltet og gir dessuten et fortrinn med henblikk på påvirkning av Europakommisjonens innretning av politikk og programmer på fagområdet.

Les søknaden fra Stavangerregionen her.

Share