25 April 2016

Stavangerregionen søker om europeisk status som helseøkosystem

EIP AHA2På initiativ fra Stavangerregionens Europakontor har Stavangerregionen søkt om å bli såkalt Reference site innenfor EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA). Hensikten med søknaden er å synliggjøre Stavangerregionen som en helseregion det er attraktivt å samarbeide med, eksempelvis i Horisont 2020-søknader. Som Reference site får man formell anerkjennelse, tilgang til nye møteplasser og dessuten ekstern evaluering.

Samhandling for helseinnovasjon
Greater Stavanger har ledet søknadsarbeidet på vegne av helseaktører i regionen. Stavangerregionens Europakontor har lagt til rette for søknaden ved innhenting av informasjon og mobilisering av partnerskap. Søknaden bestod i en egenvurdering etter gitte kriterier, med fokus på hvordan regionens aktører samhandler for en innovasjonsdrevet tilnærming til aktiv og sunn aldring, og har laget gode modeller som viser regionens involvering og samarbeid mellom offentlige myndigheter, FoU-sektoren, næringsliv og innbyggere (kvadruppel heliks) for dette.

Som Reference site får man mer oppmerksomhet enn som ordinært EIP AHA-medlem. En Reference site er et økosystem (byer, regioner, sykehus, omsorgsorganisasjoner osv.) som samhandler om innovasjonsdrevet tilnærming til aktiv og sunn aldring på en måte som har gitt målbar effekt. Som tittelen tilsier, skal man være en referanse for andre regioner, og aktivt dele sin erfaring og kunnskap.

Konsortium
Greater Stavanger står som formell søker, og hensikten er å gi alle interesserte helseaktører tilgang til kunnskap, marked og nettverk innenfor rammen av innovasjonspartnerskapet. Øvrige aktører som inngår i søknaden er Lyse, Norwegian Smart Care Cluster, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland, Universitetet i Stavanger, Stavanger universitetssykehus, IRIS og kommunene Gjesdal, Sandnes og Stavanger.

Da Europakommisjonen lyste ut første søknadsrunde for Reference sites i 2012, fikk 32 regioner utmerkelsen. Under årets utlysning har tilsammen 72 søkt om å få tildelt status som Reference site. Søknadene evalueres nå av Europakommisjonen og EIP AHA, og svaret på søknadene forventes innen utgangen av juni. Vi krysser fingrene!

Bakgrunn:
Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring, er å forlenge levealderen i Europa med to sunne år. Initiativet tilbyr ikke finansiering, men satser på å bringe sammen eksisterende europeiske, nasjonale og private finansieringsverktøy. Partnerskapet fungerer som nettverk og læringsplattform for aktører og ekspertise innen feltet og gir dessuten et fortrinn med henblikk på påvirkning av Europakommisjonens innretning av politikk og programmer.

Innovasjonspartnerskapet består av følgende arbeidsgrupper:

A1 Medisinsikkerhet (Prescription and adherence) – vekt på selvstendighet (empowerment) og utvikling av metodologi.
A2 Forebygging av fall – bred tilnærming til forebygging av fall som er en av hovedårsakene til skade og dødsfall blant eldre.
A3 Forebygging av skrøpelighet (Prevention of frailty and decline) – fokus på ernæring og underernæring som har stor innvirkning på skrøpelighet.
B3 Integrert omsorg (integrated care) – forhindre innleggelser av eldre gjennom forebygging, en svært populær arbeidsgruppe, ikke minst blant offentlige myndigheter.
C2 Selvstendige liv (independent living) – fokus på velferdsteknologiske løsninger og IKT som bidrar til at flere kan leve hjemme.
D4 Age-friendly environments – horisontale innsatser, kampanjer og bevisstgjøring, nettverk som EUROCITIES og AGE deltar i.

Aktører i Stavangerregionens har tilgang til arbeidsgruppene B3 og C2 gjennom søknader i regi av Greater Stavanger i samarbeid med UiS og SrE.

Share