30 October 2013

Stavangerregionens bidrag til regjeringens arbeidsprogram for EØS-saker 2014

Stavangerregionen opptatt av kompetanse, energi, helse, IKT og maritimt.

Som omtalt i tidligere artikkel, har UD har invitert de seks norske regionskontorene, samt partene i arbeidslivet til å delta i arbeidsgruppen for tidlig varsling av EØS-relevante saker (TV-gruppen).

Hensikten er å føre en mer aktiv Europapolitikk og tanken er at gjensidig dialog med et bredere spekter av aktører som har tilgang til informasjon og påvirkningskanaler som supplerer de nasjonale, bidrar til nettopp dette. Konkret skal TV-gruppa blant annet bidra til utarbeidelsen av regjeringens årlige arbeidsprogram for EØS-saker.

Som et første steg, ble gruppens deltakere bedt om å spille inn prioriterte lister over EØS-initiativ med frist 2. oktober. I Stavangerregionen ble denne listen utarbeidet i prosess med arbeidsgruppen og styret. På bakgrunn av alle inspillene, ble TV-gruppens medlemmer bedt om å rangere de tre mest sentrale sakene det kommende året. Målet er en omforent liste som skal sendes til det såkalt SU-utvalget (departementenes arbeidsgruppe for regjeringens EØS-arbeidsprogram).

På vegne av SrE ble følgende sakene fremhevet som mest sentrale:

•             Utdanning/forskning/kompetanse – innovasjon/digitalisering
•             Klima & energi
•             Helse/aldring
•             Maritimt

Et felles møte med TV-gruppa og SU-utvalget og en representant for Europakommisjonen finner sted 18. november. Da skal norske prioriteringer drøftes i lys av Kommisjonens arbeidsprogram for 2014, se artikkel.

Share