21 November 2013

Klar for 20 nye år i Brussel!

  Logo Energetic Healthy Connected

Mye er forandret siden Stavangerregionens Europakontor (SrE) ble opprettet i 1993 som det første norske regionskontor i Brussel, hele ti år før det neste. Typisk for den fremover-lente Stavangerregionen, så man viktigheten av å være til stede der beslutninger tas selv før EU/EØS-forhandlinger var i havn. Med et utadrettet handels- og næringsliv var også utsiktene til nye markeder en drivkraft. 20 år senere er kontoret stadig like relevant, Europa og EU stadig mer aktuelt.

I dag utgjør Norges handel med EU-landene hele 80 % av norsk eksport, og EØS-avtalen som i utgangspunktet var rimelig begrenset, har vokst betraktelig i omfang. Rammebetingelsene for næringsliv, offentlige myndigheter og i økende grad også for FoU-sektoren, legges kort og godt i Brussel. Sejersted-utvalgets rapport Innenfor og utenfor anslår at Norge er omtrent tre fjerdedels EU-medlem, og at politikken i stor grad iverksettes på lokalt nivå, i kommunene.

Det er altså på høy tid at regjeringen oppnevner en EU-minister. Og Helgesen viser allerede lovende takter med henblikk på involvering og prioritering – han har nylig uttalt at han i samarbeid med Stavangerregionen ønsker å løfte energispørsmål høyere på dagsorden. At UD nylig etablerte en Arbeidsgruppe for tidlig varsling av EØS-saker der regionskontorene inngår, vitner om økt forståelse av kontorenes bidrag til økt kompetanse og en aktiv Europapolitikk.

SrE har i dag 26 partnere fra offentlig sektor, fra FoU og næringsliv. Oppdraget er å bidra til regional vekst og utvikling gjennom en strategisk tilnærming til Europa, til EUs politikk og programmer.  Det er en sentral oppgave å informere om aktuell EU-politikk som berører regionale interesser, men også om mulighetene EU og EØS-avtalen bringer i form av nettverk og læring, blant annet gjennom prosjektfinansiering.

Oppdraget er forankret i Stavangerregionens strategiske næringsplan 2014-2020 som skal bidra til å løse utfordring knyttet eksempelvis til demografi, klima, infrastruktur og arbeidskraft og samtidig bidra til å styrke regionens klynger innen energi, mat, helse og maritimt. Næringsutvikling er et overordnet mål, og satsninger der hele partnerskapet har interesser, prioriteres.

På denne bakgrunnen har kontoret blant annet valgt å satse på deltakelse i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring, der triple helix partnerskap er påkrevd og næringsmulighetene betydelige. Likeledes arbeider vi med klimaspørsmål i skjæringspunktet IKT/energi/transport, i regionale partnerskap og i samarbeid med andre europeiske byer.

For øvrig venter vi i spenning på at EU skal presentere sitt nye klima/energirammeverk 2030 og til realiseringen av et digitalt indre marked – sistnevnte tema anses nå som så viktig premiss for innovasjon og vekst at det til og med diskuteres av EUs statsledere.  Begge tema er også sentrale for Stavangerregionens vekst og utvikling fremover.

Ved inngangen til neste 20-årsperiode er SrEs målsetning dermed å bidra til en energisk, sunn og digital Stavangerregion som har et smart forhold til EU og EØS!

Share