19 December 2022

Safety first: Svenskene overtar formannskapsposten i Rådet


Formannskapet i ministerrådet roterer mellom EUs medlemsland hver sjette måned. Mellom 1.januar til 30. juni 2023 er det Sverige som innehar formannskapsrollen.

Når svenskene tar over roret over nyttår, er det tredje gangen Sverige innehar formannskapsrollen – forrige gang var i 2009.

Her følger en oversikt over svenskenes hovedprioriteringer i perioden.

Sikkerhet og enighet

Det svenske formannskapet kommer til å fortsette prioriteringen med økonomisk og militær støtte til Ukraina, samt støtte for Ukrainas arbeid for å bli en del av EU. Svenskene ønsker også å skape en konsensus for en robust europeisk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Sverige vil være en pådriver for å gjennomføre målene som er satt opp i EU’s strategiske kompass.

Konkurransekraft og motstandsdyktighet (resiliens)

Formannskapet vil prioritere arbeid for økonomisk vekst for å møte de langsiktige utfordringene i Europa. Det ble trukket frem at Europas styrke, motstandsdyktighet og stilling i verden er avhengig av EUs økonomi som henger tett sammen med det indre markedet og globale handelsmuligheter. Sveriges formannskap vil arbeide for å forankre en samordnet tilnærming til europeisk konkurransekraft som er øverst på den politiske agendaen.

Velstand, grønn omstilling og energiomstilling

Sveriges formannskap kommer til å fortsette arbeidet for å håndtere de volatile energiprisene, samtidig som de vil behandle langsiktige reformer av energimarkedet. De ønsker å fortsette arbeidet med å omsette FitFor55-lovpakken til handling for en raskere energiomstilling. Et lovverk og politikk som lokker til seg investeringer i innovative bransjer med gode ideer er viktig for omstilling til en ressurseffektiv og fossilfri fremtid. Foruten at de vil at Europa skal være et ledende eksempel trekkes det også frem at de som er tidlige i omstilling også kan få en konkurransefordel i det globale markedet.

Demokratiske verdier og rettsstatsprinsippet

hjemmesiden til det svenske formannskapet skriver de at Europeiske Unionen er grunnlagt på demokratiske verdier. Det svenske formannskapet mener derfor at opprettholdelsen av rettsstatsprinsippet og grunnleggende rettigheter er en viktig prioritering for arbeidet deres fremover – og er den siste av deres fire presenterte prioriteringer.

Ukraina-spørsmålet

Krigen i Ukraina og energikrisen er på dagsordenen under det svenske formannskapet, slik som det var for tsjekkerne i høst.

Ukraina, Ukraina, Ukraina kommer å være på forreste linje under formannskapet sa Lars Danielsson, Sveriges ambassadør til EU, den 24. november på et digitalt møte til tenketanken European Policy Center (EPC). Han uttrykte også under dette møtet at utfordringen neste halvår vil være å ikke bli overdynget av krise-håndtering under formannskapet.

Kan svensk innenrikspolitikk påvirke lederskapet?

Den svenske innenrikspolitikken er splittet etter valget i høst. Det nasjonalkonservative partiet sverigedemokraterna (SD) sitter ikke i den svenske regjeringen, men den nåværende sentrum-høyreregjeringen regjerer med støtte av partiet. SD er et EU-skeptisk parti mens regjeringspartiene Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna er pro-EU. Regjeringens samarbeid med SD har skapt irritasjon hos opposisjonen. Ifølge en artikkel fra Politico kastet den interne splittelsen i Sverige en skygge over lanseringen av det svenske formannskapets prioriteringer.

Hva innebærer det å ha formannskapet?

Landet som innehar formannskapet driver rådets arbeid med EU-lovgivning fremover. Det skal også sikre kontinuiteten i EU sin agenda, sikre at lovgivningsprosessene skjer på en ryddig måte og at medlemslandene samarbeider. To hovedoppgaver formannskapslandet har er å lede møtene i ministerrådet og dets forberedende organ, samt å representere rådet i forbindelse med andre EU-institusjoner. I perioden som formann kommer Sverige å lede ca. 2000 møter i Brussel og Luxemburg og ca. 150 møter i Sverige.

Formannskapslandene samarbeider i en trio. Sammen arbeider de tre landene med å ta frem et oversiktlig program med en felles agenda for 18-måneders perioden. Dette kalles for en presidency trio, eller formannskapstrio på norsk. Sverige inngår i en trio sammen med Frankrike (vår 2022) og Tsjekkia (høst 2022).

Hvert land utarbeider dessuten et mer detaljert program for sin periode, med saker de ønsker å fokusere på. Den 14. desember lanserte svenskene sitt arbeidsprogram for neste halvår, der de har pekt ut fire hovedprioriteringer.

Mer info om Sveriges arbeidsprogram for neste halvår finner du her.

Utfyllende info om Sveriges prioriteringer finner du her.

(Foto: Johannes Frandsen, Regeringskansliet)

ShareAuthor

Ebba Lord