30 August 2013

Transatlantisk handelsavtale kan påvirke næringslivet i Stavangerregionen

2113429

En handels- og investeringsavtale mellom USA og EU vil sannsynligvis påvirke næringslivet i Stavangerregionen også gjennom EØS-avtalen. 

EU og USA innledet nylig forhandlinger om en omfattende handels- og investeringsavtale som går under navnet Transatlantic Trade and Investment Partnership, eller TTIP.  Til tross for spionskandalen som ble avdekket nylig, møttes EU og USA til første forhandlingsrunde i Washington i juli og neste forhandlingsrunde finner sted i Brussel i oktober.

De økonomiske forbindelsene med USA er de viktigste for EU, både i omfang og intensitet. Ikke minst er investeringsnivået mellom blokkene høyt og gjensidig. TTIP’en forventes å bidra til betraktelig økonomisk vekst hos begge parter og å bidra positivt til verdensøkonomien for øvrig.

Det er sannsynlig at en omfattende avtale mellom USA og vår største handelspartner vil påvirke norske næringslivsinteresser. Dersom USA og EU gir hverandre fordelaktige tollsatser, vil det eksempelvis kunne påvirke norsk eksportindustri negativt. Gitt at toll- og avgiftsregimet mellom USA og EU-landene allerede er på et minimum (under 2 %), ventes dog ikke den største effekten å komme på dette området, men snarere i form av reduksjon av ikke-tariffære barrierer (handelshindre innenfor grensene). Eksempler på ikke-tariffære barrierer er tekniske reguleringer, standarder og sertifisering.

Reduksjon av ikke-tariffære barrierer vil utgjøre kjernen i TTIP-forhandlingene. En studie bestilt av Europakommisjonen sannsynliggjør at opptil 80 % av fortjenesten ved avtalen vil komme fra reduksjon i kostnader knyttet til byråkrati og regulering samt ved liberalisering av handelen med tjenester og offentlige anskaffelser. Fokuset på ikketollmessige barrierer forsterker den første effekten, ettersom norske myndigheter og næringsliv gjennom EØS-avtalen må innrette seg etter EUs markedsregler for å delta i EUs indre marked.

Nærings- og handelsdepartementet (NHD) koordinerer handelsavtaleforhandlinger på vegne av Norge, og ønsker nå innspill fra aktører som mener noe om hvordan norske interesser eventuelt påvirkes. Stavangerregionens næringsliv har nå en gylden mulighet til å synliggjøre eventuelle utfordringer og å komme med forslag til hvordan departementet skal posisjonere seg i en forhandlingssituasjon.

Grip den!

Share