26 July 2013

UD inviterer til arbeidsgruppe for tidlig varsling

ud-a-lc3b8pet-stor-spc0e72f

Som et ledd i en aktiv Europapolitikk, ønsker UD tettere dialog med regionale aktører med tilstedeværelse i Brussel.

UD har invitert de seks norske regionkontorene samt partene i arbeidslivet til å delta i en arbeidsgruppe for tidlig varsling. Det arrangeres et første dialogmøte i Oslo i slutten av august. Målet er å finne en god form for systematisk dialog for tidlig varsling av EØS-saker av interesse for norske aktører der det kan være aktuelt å forsøke å påvirke EUs politikkutforming eller den norske gjennomføringen av lovverk – det som utenriksminister Eide kaller å bruke “handlingsrommet”.

Forslaget om å etablere en slik arbeidsgruppe har vært behandlet i Europapolitisk Forum hvor blant annet politisk ledelse i henholdsvis UD og Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), samt i KS og regionene deltok.

Det er ikke uttalt, men bakteppet for initiativet er Sejersted-utvalgets EØS-utredning og påfølgende Stortingsmelding om EØS-avtalen (Meld.St.5 (2012-2013) som blant annet synliggjør at lokale myndigheter i stor grad iverksetter EU regelverk gjennom EØS-avtalen, at kunnskapsnivået i forvaltningen om EØS-avtalen er lav, og at representasjonskontorene i Brussel har et bredt tilfang av tidlig informasjon og dessuten alternative påvirkningskanaler.

Formelt sett har Norge gjennom EØS-avtalen få muligheter til å påvirke EUs politikkutforming, men som det også pekes på i Stortingsmeldingen, fins et handlingsrom som kan benyttes bedre. Dette gjelder både i forhold til EUs politikkutforming og til gjennomføringen av regelverk i norsk rett. Hensikten med å invitere regionskontorene til nettverket for tidlig varsling er å bidra til at handlingsrommet utnyttes bedre gjennom dialog og informasjonsdeling.

Direktøren ved Stavangerregionens Europakontor (SrE) deltar i det første møtet sammen med Tone Grindland Gustafsson, mulighetsutvikler i Greater Stavanger og hjemmeressurs for SrE. Det vil deretter foretas en vurdering om hvordan nettverket skal følges opp videre.

Share