21 May 2014

Valgår, krisehåndtering og fortsatt drift

european_economy_euro

EU-maskineriet er i gang etter sommerferien. Til tross for at det er valgår, er det ingen følelse av at ting står stille. Nye toppmøter er under oppseiling, Europakommisjonen utarbeider nytt arbeidsprogram og forbereder ny finansieringsperiode. Og ikke minst skal EU-landenes økonomier stabiliseres og stimuleres.

I løpet av 2014 skal det velges nytt Europaparlament og en ny Europakommisjon skal utnevnes. I prinsippet betyr det at ingen nye, større initiativ lanseres det kommende året.  Men det er nok av allerede omforent politikk som skal iverksettes, og initiativ som ruller og går. EU skal på bakgrunn av en høring lansere sin klima/energipolitikk mot 2030, fortsette forhandlingene med USA om en handels- og investeringsavtale, og den nye programperioden for 2014-2020 er under utrulling.

Til tross for at det er valgår, er det ingen følelse av at ting står stille.

Innretningen av EUs energipolitikk er sentralt for regionen, og en transatlantisk handelsavtale kan også påvirke næringslivet. Den nye programperioden byr imidlertid på umiddelbare muligheter for regionens næringsliv. Horisont 2020, EUs nye forsknings- og innovasjonsprogram har økt fokus på løsning av samfunnsutfordringer og byr på særlig mange muligheter for triple helix samarbeid i forhold til helse/aldring og energi/transport/IKT. Nå er det også klart at Norge deltar i COSME-programmet som er særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter (SMBer). Målet er styrket markedstilgang og konkurranseevne gjennom bedre rammebetingelser og økt tilgang til finansiering.

Men EU skal også forholde seg til den økonomiske situasjonen det kommende året. Heldigvis ser det ut til at EU-landenes økonomier er i ferd med å stabilisere seg.  Når man tenker på at det bare er ett år siden flere eksperter mente at Hellas var på vei ut av EU og euroen nær kollapset, så er det i seg selv imponerende. Samtidig er det få land som opplever reell vekst og arbeidsledigheten er faretruende høy i flere EU-land.  Dette poengterte Kommisjonspresident Barroso i sin årlige State of the Union-tale til Europaparlamentet, samtidig som han gav anerkjennelse til det solide arbeidet som er nedlagt av EU.

Det er altså godt håp om at toppmøtet mellom EUs statsledere i oktober ikke vil ha noe krisepreg. Snarere tvert om – etter det tyske valget venter man seg konkrete skritt mot realiseringen av EUs økonomiske og monetære union, inkludert en bankunion. Videre står blant annet innovasjon og digitalisering på dagsorden, to emner som henger tett sammen. Innovasjon er essensielt for Europas konkurransekraft, og ofte er digitalisering en forutsetning for innovasjon. Telekommunikasjon utgjør ryggraden i en digital økonomi, og Kommisjonen har derfor nylig lansert en telekommunikasjons-pakke, som et første skritt mot realiseringen av et digitalt Europeisk indre marked. Og Norge vil gjennom EØS-avtalen bli del av et slikt marked – en stor fordel også for næringslivet i Stavangerregionen!

Share