20 October 2015

Vellykket medlemsseminar under Open Days

Direktør Heidi Kristina Jakobsen ved Stavangerregionens Europakontor orienterte om EUs langtidsstrategier og satsinger under medlemsseminaret på Norges Hus. Foto: Johanna Bottheim, Osloregionens Europakontor.

Direktør Heidi Kristina Jakobsen ved Stavangerregionens Europakontor orienterte om EUs langtidsstrategier og satsinger under medlemsseminaret på Norges Hus. Foto: Johanna Bottheim, Osloregionens Europakontor.

12. oktober inviterte de norske regionskontorene i Brussel til medlemsseminar på Norges Hus, som en innledning til årets Open Days-uke 12.-15. oktober. Det er 13. gang Open Days arrangeres siden oppstart i 2002, og arrangementet tiltrekker årlig over 6000 deltakere. Fra Stavangerregionen deltok både Greater Stavanger, IRIS, UiS, Stavanger og Gjesdal kommuner i seminaret.

Norges nye EU-ambassadør, Oda Sletnes, orienterte deltakerne om de viktigste sakene på EUs dagsorden. Ambassadøren pekte blant annet på  Europakommisjonens arbeid med bedre regulering, den digitale økonomien og energiunionen, samt den pågående migrasjonskrisen, som står i sentrum på flere av EUs toppmøter utover høsten. Sletnes understrekte viktigheten av at Norge tydelig identifiserer sine interesser og satsningsområder i møte med EU, og at man er klar på det man ønsker å oppnå. Samtidig må man være innforstått med de begrensningene den norske innflytelsen har i de politiske prosessene i EU-systemet. Gode argumenter, fakta og analyser av eget standpunkt er helt avgjørende i dette arbeidet.

På vegne av regionskontorene ønsket Europarådgiver Thea Forsberg fra Trøndelags Europakontor deltakerne velkommen. Forsberg innledet om de tre hovedtemaene under årets Open Days, etterfulgt av en presentasjonrunde av regionskontorene. Deretter presenterte  direktør Heidi Kristina Jakobsen ved Stavangerregionens Europakontor, EUs langtidsstrategier og sentrale satsninger som Europa 2020-strategien,  Horisont 2020 og Interreg, samt ‘Smart Cities and Communities’ og ‘smart spesialisering’.

Direktør ved Osloregionens Europakontor, Jan Edøy, innledet om rollen Open Days spiller som møteplass, nettverks-  og profileringsarrangement for europeiske regioner. Open Days har bred deltakelse fra offentlige myndigheter, akademia og næringsliv, og er en utmerket arena for å utveksle erfaringer og finne samarbeidspartnere. Edøy refererte også til en rekke aktuelle rapporter hvor Europas regioner står i fokus, blant annet Eurostat Regional Yearbook 2015.

Etter kaffepausen orienterte EU-rådgiver Eivind Hodne Steen ved Energi Norge, om EUs arbeid med energiunionen og rollen Norge kan spille. Steen presenterte energiunionens fem dimensjoner, kommende energipakker og initiativ fra Europakommisjonen, og om områder på energifeltet hvor Norge kan ta lederskap. Dette gjelder særlig elektrifisering av bilparken og ferjer, men også gjennom tettere nordisk energisamarbeid og en helhetlig klima- og miljøpolitikk. Energi Norge ser implementeringen av EUs tredje energipakke som en hovedprioritet, og EUs kvotehandelssystem (ETS) som det viktigste virkemiddelet i klimapolitikken.

EU-delegasjonens IKT-råd, Fred-Arne Ødegaard, ga deltakerne et innblikk i EUs arbeid med den digitale økonomien. Europakommisjonen ser et digitalt indre marked som svært viktig for å skape vekst og arbeidsplasser. Dette markedet er i dag sterkt fragmentert etter nasjonale linjer, og Europakommisjonen har identifisert en rekke nøkkelområder hvor man vil legge frem lovforslag fremover. Dette inkluderer blant annet telekommunikasjon, personvern, opphavsrett, nettnøytralitet og geo-blokkering. Europakommisjonen ønsker videre fortgang i implementeringen av eksisterende lovgivning.

Seminarets siste del dreide seg om nettverksdeltakelse. Direktør Trond Haukanes ved Nord-Norges Europakontor innledet om kontorets deltakelse i Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), bestående av 14 medlemsregioner i Nord-Norge, Nord-Sverige og Nordøst-Finland. Nettverket arbeider med å øke bevisstheten omkring Nordkalotten i EU, med et særlig fokus på Arktis, transport og regionalpolitikk. Haukanes ble etterfulgt av daglig leder ved Sørlandets Europakontor, Bodil Agasøster, som presenterte forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN, og hvordan nettverket kan hjelpe medlemmene med profilering, prosjektutvikling og innflytelsesarbeid. Agasøster påpekte at ERRIN er et stort nettverk med mange tematiske arbeidsgrupper, og det er derfor viktig med strategiske prioriteringer fra regionskontorenes medlemmer.

Direktør Merete Mikkelsen ved Vest-Norges Brusselkontor innledet om nytteverdien av deltakelse i Nordsjøkommisjonen og  CPMR, som representerer Europas distrikts- og kystregioner og arbeider med utkantproblematikk og maritime saker. Mikkelsen fremhevet også at formelle organisasjoner bare er en måte å jobbe i nettverk på, og at det er viktig at man avmystifiserer nettverksbegrepet. Open Days er en fin arena for uformell nettverksbygging, og Mikkelsen oppfordret deltakerne til å benytte anledningen til å stifte nye bekjentskap under uken.

Seminaret ble avsluttet rundt klokken 14, og deltakerne gikk deretter videre til diverse arrangement i regi av sine respektive regionskontor.

Innledernes presentasjoner er tilgjengelige som vedlegg. EU-delegasjonens omtale av arrangementet finner du her.

Agasøster ERRIN RegioNor-seminar
Energi Norge RegioNor-seminar
Mikkelsen Vest-Norge RegioNor-seminar
Nord-Norge RegioNor-seminar
Odegaard RegioNor-seminar
Stavanger RegioNor-seminar
Edøy Osloregionen RegioNor-seminar

Neste års Open Days finner sted 10.-13. oktober 2016.

Share