22 June 2020

Videre utvikling av EIP-AHA-partnerskapet

Foto: EIP-AHA

Europakommisjonen ønsker å utarbeide en etterfølger til EIP-AHA-partnerskapet. WE4AHA-konsortiet sammen med en intern arbeidsgruppe er nå i gang med en bærekraftsplan for EIP-AHA etter 2020.

Sustainability Plan for EIP on AHA after 2020
Mandatet til det europeiske innovasjonspartnerskap (EIPs) går ut i desember 2020. Dette gjelder også det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring (EIP AHA), som Stavangerregionen er deltaker av, og i fjor høst ble tildelt status som 3-stjerners referanseregion. Partnerskapet har vært en suksess for Europakommisjonen, og det er derfor opprettet en intern arbeidsgruppe som skal utarbeide en bærekraftsplan (Sustainability Plan for EIP on AHA) og en plan for EIP-AHA etter 2020. Arbeidsgruppen består av konsortiet WE4AHA samt representanter fra EIP-AHA aksjonsgrupper og 12 referanseregionale representanter.

Future Partnership on Transformation of Health and Care Systems
Under det kommende forsknings- og innovasjonsprogrammet til EU, Horisont Europa, skal det opprettes et partnerskap for å vurdere ulike endringer av helsesektoren og gjeldende omsorgssystemer. Dette er fortsatt under utforming og vil i lys av covid-19 få en enda større relevans. EIP-AHA blir sett på som et nøkkel-initiativ i det nye partnerskapet som skal bygge på følgende pågående initiativer:

  • Europeisk innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring (EIP AHA)
  • Active and Assisted Living programmet (AAL)
  • More Years, Better Lives Joint Programming Initiative (JPI MYBL)

Forventet oppstartsdato for det nye helsepartnerskapet under Horisont Europa er 2023. Les mer om partnerskapet på ERA sine nettsider her.

Nytt EU helseprogram – EU4Health programme
Som en reaksjon på covid-19 og EUs mangel på koordinasjon mellom medlemslandenes helsesystemer, skal det nå opprettes et nytt helseprogram, EU4Health programme, EUs fjerde helseprogram. Det er blitt allokert 9,4 mrd. euro til programmet og det skal bli finansiert av langtidsbudsjettet (MFF) og EUs gjenreisningsfond (Next Generation EU). Dette vil erstatte helsedelen av Det europeiske sosialfond pluss (ESF+), som har en finansiering på 413 mill. euro.

EU4Healths overordnede mål er å bidra til å beskytte europeiske borgere mot grenseoverskridende helsetrusler, forbedre tilgjengeligheten til medisinsk utstyr, legemidler og annet kriserelatert utstyr, samt bidra til å styrke de nasjonale helsesystemene og arbeidsstyrken på helseområdet.

Programmet vil bestå av to pilarer. Første pilar skal styrke EUs evne til forebygging, beredskap og respons for alvorlige grenseoverskridende helsetrusler og ledelse av helsekriser. Andre pilar omhandler forbedring av folkehelsen på områder som ikke-smittsomme sykdommer, legemidler og styrking av samarbeidet mellom medlemslandene og assosierte land gjennom bruk av nettverk, blant annet europeiske referansenettverk.

EUs helseministere hadde et første møte om EU4Health den 12. juni. Ministerne diskuterte innholdet i programmet og fremhevet en rekke viktige prioriteringer, blant annet en langsiktig styrking av helsesystemer samt å sørge for bedre deling av helsedata for å takle grenseoverskridende helsetrusler.

EPP MEP Christian-Silviu Busoi er rapportør for EU4Health-programmet i Europaparlamentet, og skal i løpet av sommeren levere et utkast til rapport om parlamentets kommentarer til programmet.

Forslaget til det nye helseprogrammet åpner for deltakelse av EØS-landene og spørsmålet om norsk bidrag i programmet er under vurdering. Ettersom norsk engasjement vil innebære økonomiske forpliktelser over flere år, vil tilslutning til programmet kreve Stortingets samtykke, og må behandles som en budsjettsak. Regjeringen vil ta endelig stilling til spørsmålet om norsk deltakelse på et senere tidspunkt.

  • Les mer om EU4Health på EUs nettsider her,
  • Les mer om EIP-AHA og Stavangerregionen som referanseregion her.


Share