25 August 2022

Vil løfte næringslivet i Rogaland med nytt investeringsprosjekt

Rogaland fylkeskommune øker sin satsing på internasjonalisering gjennom prosjektet Invest in Rogaland. De nyansatte prosjektlederne, Rita Stobbs og Helga Steinsland, skal promotere nærings- og etableringsmuligheter i regionen. Sammen skal de ta en aktiv vertskapsrolle på vegne av fylket.

Næringslivet i Rogaland står overfor en utfordrende tid med et sterkt behov for omstilling og behov for nye grønne arbeidsplasser. Fylket legger derfor stor vekt på tiltak som kan bidra til å tiltrekke bedrifter, talenter og kapital til regionen.

Som samfunnsutvikler vil fylkeskommunen bidra til utvikling av nye arbeidsplasser og forsterket innsats for omstilling og næringsutvikling i hele fylket. 

Invest in Rogaland skal være et bindeledd mellom internasjonale/nasjonale investorer og regionale investeringstilbud, synliggjøre og samordne komparative fortrinn, og legge til rette for og organisere møter mellom regionale initiativ og mulige investorer.

Vi tok en prat med prosjektlederne, Rita Stobbs og Helga Steinsland, for å høre deres tanker rundt satsingen.

Først og fremst; Hva er Invest in Rogaland?

— Invest in Rogaland er en regional satsing for investeringsfremme i Rogaland. Vi to prosjektlederne som jobber for satsingen er ansatt i, og fungerer som en integrert del av, næringsseksjonen ved Rogaland fylkeskommune. Samtidig er vi koblet på den nasjonale satsingen, Invest in Norway, som driftes av Innovasjon Norge. Invest in Rogaland er et strukturert, langsiktig arbeid for å tiltrekke seg og tilrettelegge for nye bedrifter, virksomheter og arbeidsplasser i fylket.

Hvordan skal satsingen kobles opp mot andre regionale initiativ, slik som Stavanger business region, Innovasjon Norge og Næringsforeningen i Stavanger?

— Næringslivet i Rogaland står overfor et sterkt behov for omstilling og nye grønne arbeidsplasser. Som en del av omstillingsarbeidet jobber flere aktører i fylket aktivt for å tiltrekke seg bedrifter og skape nye arbeidsplasser. Invest in Rogaland er fylkeskommunens bidrag inn i dette arbeidet og målsettingen er at fylkeskommunen skal kunne ta en koordinerende rolle i samarbeid med kommunene, infrastrukturaktører, virkemiddelaktørene og næringslivet, for å sikre flere bedrifter og arbeidsplasser til fylket. Når det gjelder andre regionale initiativer vil vi være en samarbeidspartner og tilrettelegger.  Satsingen skal legge til rette for at vi som fylke oppnår best mulig resultater samlet.

Hva vil være det viktigste virkemiddelet for å tiltrekke seg internasjonale investorer og nye næringsaktører til fylket?

— Det viktigste er å synliggjøre mulighetene som finnes og utforme gode verdiforslag gjennom å vise frem attraktive næringsområder, kompetansetilgang og infrastruktur som gjør fylket særlig godt rigget til å tiltrekke seg internasjonale investorer og nye næringsaktører.

Grønn omstilling er et nøkkelord i satsingen og det er det også i EUs politikk og den bærekraftige næringsstrategien European Green Deal. Kan prosjektutvikling via Stavangerregionens Europakontor, der man samarbeider med europeiske partnere, være et virkemiddel for å gjøre regionen mer attraktiv for etablerere?

— Det er en stor internasjonal investeringsvilje hvor vi her i Rogaland har mye av det som trengs for å få slike prosjekter hit. Da prosjektene ofte er store er det naturlig med samarbeid mellom aktører og det er også stor interesse for støttepakkene som legges opp i forbindelse med blant annet Horisont Europa. Å være tett på her vil gi stor verdi for potensielle investorer og dermed også for satsingen.

Hvordan kan Stavangerregionens Europakontor, med Rogaland fylkeskommune som «hjemmekontor», være en viktig bidragsyter inn mot denne satsningen?

Det at Europakontoret kan fange opp aktiviteter og interessenter fra Brussel som kan samkjøres med investeringsprosjekter i fylket vil være bra. I tillegg er det viktig at vi er tett på å forstå hvilke retninger og satsninger som blir vektlagt i EU.

Til slutt: Hva er de viktigste kommunikasjonskanalene for å kunne markedsføre både regionen som helhet men også hvilke næringsområder som kan være aktuelle for å etablere nye utenlandske næringer?

— I dag mottar Invest in Norway kontinuerlig henvendelser som videreformidles til de regionale satsingene basert på regionenes komparative fortrinn. En del av det kommende utviklingsarbeidet til både Invest in Norway og Invest in Rogaland vil være å jobbe enda mer proaktivt for markedsføre regionale fortrinn og næringsområder. Invest in Rogalands digitale tilstedeværelse vil i første omgang være fokusert på vår nettside og LinkedIn. I tillegg er det viktig at vi er der det skjer og legger til rette for god informasjonsflyt mellom investorer, lokale eierinteresser, regionale initiativer, Innovasjon Norge og fylkeskommunen for øvrig.

ShareAuthor

Edel Bertine Dirdal