EnviroCitizen


Citizen Science for Environmental Citizenship: A Horizon 2020 Project

EnviroCitizen prosjektet undersøker hvordan ornitologiske aktiviteter knyttet til fugletitting og fugletelling kan bidra til å styrke miljøbevissthet og grønt medborgerskap. For eksempel, den årlige Hagefugltellingen, hvor folk oppfordres til å registrere fuglene de ser i hagen sin, bidrar til at de blir oppmerksomme på fuglene rundt seg og endringer i bestandene. Ornitologi, spesielt fugletelling og ringing, har noen av de lengste samfunnsvitenskapelige tradisjonene i verden. De har et stort potensial for å utvikle miljømedborgerskap, som omfatter rettighetene og ansvaret som individer og det kollektive samfunnet har overfor naturen. Prosjektet tar sikte på å endre måten som eksisterende innsamling skjer på for å bygge mer bevisste miljømedborgere ved å gi deltagere større innflytelse på forskningen og ved å involvere dem mer i prosessene. På denne måten har borgervitenskap potensialet til å gjøre mer enn å skape god vitenskap; det kan skape engasjerte medborgere.

Prosjektet er finansiert av EU Horizon 2020-fondet (Grant Agreement 872557) og varer i tre år. Syv partnere i ulike europeiske land samarbeider på prosjektet: Finn Arne Jørgensen, professor i miljøhistorie (UiS) leder prosjektet, i samarbeid med The Estonian Academy of Sciences, Cyprus Centre for Environmental Research and Education, New Europe College, Radboud University, University of Extremadura, og Swedish University of Agricultural Sciences.

The EnviroCitizen project is investigating how activities related to bird watching and bird counting can contribute to strengthening environmental awareness and green citizenship. For example, the annual Garden Bird Count, where people are encouraged to record the birds they see in their garden, helps them become aware of the birds around them and helps them notice when populations change. Birding activities, especially bird counting and ringing, have some of the longest social science traditions in the world. They have great potential for developing environmental citizenship, which includes the rights and responsibilities that individuals and society have towards nature. The project aims to change the way existing collection of data occurs to build more aware environmental citizens by giving participants greater influence over the research and by involving them in the processes more. In this way, citizen science has the potential to do more than create good science; it can create engaged citizens.

The project is funded by the EU Horizon 2020 fund (Grant agreement 872557) and will last for three years. Finn Arne Jørgensen, professor of environmental history (UiS) leads the project, in partnership with The Estonian Academy of Sciences, Cyprus Center for Environmental Research and Education, New Europe College, Radboud University, University of Extremadura, and Swedish University of Agricultural Sciences.

Our role

Vår rolle

The work is being coordinated by the University of Stavanger. For inquiries, please contact Project Coordinator Finn Arne Jørgensen, finn.a.jorgensen@uis.no