SHAPE


A Global Dementia School

Rundt 50 millioner mennesker verden over rammes av demens årlig. Dette tallet er ventet å stige til 152 millioner innen 2050. Dette byr på betydelige utfordringer både for dem som rammes og for deres pårørende, så vel som for helsesektoren.

Disse utfordringene er det SHAPE-prosjektet ønsker å adressere. SHAPE står for Self-management and HeAlth Promotion in early-stage dementia with E-learning for carers, og er koordinert av Stavanger Universitetssykehus (SUS). Prosjektet har fått hele 30 millioner norske kroner i EU-finansiering.

Pengene kommer fra EUs fellesprogram for nevrogenerativ sykdomsforskning (JPND) – ansett som den mest prestisjetunge forskningsfinansieringen. Kravene til søknader og prosjekt er tilsvarende høye.

Sammen med forskere fra University of Exeter og London School of Economics and Political Science i England, University of New South Wales i Australia og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, får forskere ved SUS nå muligheten til å ta arbeidet med Demensskolen ut i verden. Studien skal dupliseres i Slovenia og Østerrike for å sikre europeisk overføringsverdi.

SHAPE bygger på de gode erfaringene fra Demensskolen som ble utviklet av SESAM ved Stavanger Universitetssjukehus. Mange norske kommuner har brukt opplegget til  Demensskolen, og tilbakemeldingene har vært gode. SHAPE-kurset for personer med demens består av ti ukentlige møter. Pårørende til kursdeltakerne får et nettbasert kurs. Med bakrunn i Covid-19, er kurset blitt omgjort til et tidigtal opplegg, kalt eSHAPE.

Roughly 50 million people are struck by dementia yearly − a number that is estimated to increase to 152 million by 2050. This creates challenges for the patients and their families, as well as for the healthcare sector.

These challenges are sought addressed through SHAPESelf-management and HeAlth Promotion in early-stage dementia with E-learning for carers, coordinated by Stavanger University Hospital (SUS).The project has received 2.9 million euros in funding from the JPND – the EU Joint Programme on Neurodegenerative Disease Research. This is the world’s largest research initiative aiming at tackling the challenge of neurodegenerative diseases.

Together with researchers from Exeter University and London City College of England, University of New South Wales in Australia and the Norwegian National Advisory Unit on Ageing and Health, researchers at the Stavanger University Hospital (SUS) are now taking their School for Dementia to the international stage. The work will later be duplicated in Slovenia and Austria, to ensure European knowledge transfer.

SHAPE is building on the strong experience from the Dementia School, which was developed by SESAM, a regional competence center located at SUS. Many Norwegian municipalities have made use of the Dementia School system, and the feedback has been overwhelmingly positive. The SHAPE training course consists of 10 weekly meetings, while the carers have been provided an online course. Due to Covid-19, SHAPE has been converted into a fully digital group course intervention, eSHAPE.