10 June 2020

EU lanserer H2020 European Green Deal-utlysning

Europakommisjonen har lansert en ekstrautlysning under nåværende Horisont 2020 som retter seg spesifikt mot European Green Deal, EUs grønne vekststrategi. Utlysningen skal mobilisere europeisk forskning og innovasjon til å bidra med løsninger som kan føre til måloppnåelse av strategien.

Horizon 2020 – European Green Deal Call
Europakommisjonen har lansert en ekstrautlysning i nåværende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020, som gjenspeiler prioriteringene i European Green Deal. Målet med ekstrautlysningen er å mobilisere europeisk forskning og innovasjon til å bidra med løsninger for å sikre en rettferdig og sosialt bærekraftig grønn omstilling. Det ønskes prosjektersøknader som kan levere håndgripelige og synlige resultater innenfor et relativt kort tidsrom, og som kan vise hvordan forskning og innovasjon kan bidra med konkrete løsninger til hovedprioriteringene innenfor European Green Deal. Utlysningen vil støtte:

  • Pilotering av ny teknologi, demonstrasjonsprosjekt og innovative produkter
  • Innovative løsninger for å skape bedre styresett av det grønne og digitale skiftet
  • Innovative løsninger innenfor sosiale verdikjeder


Søknadsprosessen
Søknadsinnlevering starter i september og vil være åpen frem til januar 2021. Utlysningen retter seg mot konsortieprosjekter og det allokerte budsjettet er på ca. 700 mill. euro. Utlysningen består av elleve tematiske områder, der åtte av disse er direkte knyttet opp mot fokusområdene til European Green Deal. I hvert av de tematiske områdene adresserer en eller flere emner utfordringene til de åtte fokusområdene i European Green Deal. Endelig utlysningstekst vil ifølge nåværende informasjon bli publisert i september. Under følger en oversikt over de tematiske områdene:

Horizon Europe Norwegian Urban Partnership (HEU NUP)
I fjor vinter søkte Nordic Edge, NTNU og Smartbyene på en forskningsråds-utlysning om å danne et partnerskap for å påvirke utformingen av Horisont Europa.  Søknaden ble innvilget, og partnerskapet går under navnet Horizon Europe Norwegian Urban Partnership (HEU NUP). Som en del av sitt påvirkningsarbeid har partnerskapet nylig sendt inn et støttedokument som kommenterer innholdet i European Green Deal utlysningen. Kommentaren retter seg spesifikt mot call area 1 og emne 1.2 “Towards Climate-Neutral and Socially Innovative Cities”. I støttedokumentet ønsker partnerskapet blant annet at utlysningen skal ha et større fokus på åpne innovasjonsprinsipper (open innovation principles) og sørge for å ha mennesker i sentrum når det gjelder sosial innovasjon. Les støttedokumentet i sin helhet nederst saken.

Webinar fra forskningsrådet – Preparing for the forthcoming Horizon 2020 Green Deal Call
Den 5. juni arrangerte forskningsrådet et webinar om European Green Deal-utlysningen. Se alle presentasjonene fra webinaret her.

  • Les mer om European Green Deal utlysningen på kommisjonens hjemmesider her,
  • Les mer om hva European Green Deal er her,
  • Les mer om European Green Deal og dens påvirkning på Horisont Europa på forskningsrådets nettsider her.

Share