27 April 2020

EU publiserer veikart for hvordan medlemsland bør lette på koronarestriksjoner

THUMB_I188357INT1W_09EU anbefaler medlemsland å innføre en gradvis lettelse av restriksjoner, der en følger nøye med på om færre restriksjoner fører til at antall smittede øker og må være forberedt på å gjeninnføre tiltak dersom smitteantallet øker. 

Den 15. april publiserte Europakommisjonen et veikart for hvordan medlemslandene bør gå frem for å gradvis lette på koronarestriksjoner. Veikartet kom som svar på Det Europeiske Råds felles uttalelse den 26. mars, der det ba kommisjonspresident Ursula von der Leyen om å etablere et veikart i samråd med andre EU-institusjoner. Anbefalingene baseres på veiledning fra det europeiske smittevernsbyrået (ECDC),  kommisjonens rådgivende covid-19 panel, medlemslandenes egne erfaringer og verdens helseorganisasjon (WHO).

Veikartet inneholder en rekke anbefalinger. For å vurdere hva som er riktig tidspunkt for å lette på restriksjoner, viser kommisjonen til følgende tre overordnede kriterier:

  • Epidemiologiske tall som viser en vedvarende reduksjon og stabilisering av antall innlagte på sykehus og/eller nye smittede over en lengre tidsperiode
  • Tilstrekkelig kapasitet i det offentlige helsesystemet, f.eks. ved å se på antall tilgjengelige sykehussenger
  • Passende overvåkings- og testkapasitet, der en er i stand til å kjapt kunne identifisere smittetilfeller og isolere smittede personer

Kommisjonen ønsker en europeisk tilnærming basert på felles prinsipper. Samtidig legger Kommisjonen  til at medlemslandene har ulike utgangspunkt, både når det gjelder antall smittede og hvordan viruset har spredd seg, og hvordan medlemslandene bør gå frem for å lette på restriksjoner vil derfor variere. Kommisjonen viser til følgende retningsgivende prinsipper:

  • Beslutninger om å lette på restriksjoner bør være vitenskapelig basert, der fokus er på folkesunnhet, samtidig som en forsøker å oppnå en balanse mellom sosiale og økonomiske hensyn
  • Medlemsstatenes individuelle beslutninger bør koordineres mellom hverandre for å forhindre uforutsette negative konsekvenser og politiske uenigheter
  • Respekt og solidaritet mellom medlemslandene er viktig for å bedre kunne koordinere, kommunisere og minske uønskede konsekvenser innenfor helse og  økonomi

Kommisjonen skal følge opp veikartet med en europeisk recovery plan, som skal lages på grunnlag av et revidert forslag til EUs neste langtidsbudsjett (MFF). Den 29. april skal kommisjonen også publisere et oppdatert arbeidsprogram for European Green Deal.

Se kommisjonens pressemelding her.

Share