14 July 2021

Investerer €22 milliarder i europeiske partnerskap

Foto: Shutterstock

Med 11 nye partnerskap for forskning og innovasjon skal EU sikre investeringer for å overkomme klima- og bærekraftsutfordringene. Partnerskapene er et viktig implementeringsverktøy for Horisont Europa.

Av den totale potten på 22 milliarder euro, skal åtte milliarder finansieres gjennom EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa. Resten av finansieringen kommer fra medlemslandene og privat næringsliv.

Et uttalt mål med partnerskapene er å hindre duplisering av prosjekter og – finansiering, og sikre storskala innovasjon. Eksempler kan være å finne løsninger på utslippskutt i energiintensiv industri, og her bruker Kommisjonen shipping og stålproduksjon som eksempler.

Andre eksempler kan være utvikling av batteriteknologi, bærekraftig drivstoff og kunstig intelligente systemer. Gjennomgående for alle prosjektene er at de skal bidra til å løse utfordringene i både det grønne og det digitale skiftet.

Målene i Europas digitale tiår står derfor sentralt, sammen med målene i Green Deal og Horisont Europas samfunnsoppdrag.

Partnerskapene dekker en rekke ulike sektorer og forskningsmljøer, og er bygd opp som følger:

 1. Åpen vitenskapssky Her tas det sikte på å rulle ut og konsolidere et åpent, pålitelig, virtuelt miljø innen 2030 for å gjøre det mulig for de anslagsvis 2 millioner europeiske forskerne å lagre, dele og gjenbruke forskningsdata på tvers av grenser og fagområder.
 2. Kunstig intelligens, data og robotteknologi. For at Europa skal få de største fordelene av kunstig intelligens, data og robotteknologi, vil dette partnerskapet fremme innovasjon, aksept for  og utbredelse av disse teknologiene til nytte for innbyggere og næringsliv.
 3. Fotonik (lysbaserte teknologier). Her er målet å fremskynde fotonisk innovasjon, sikre Europas teknologiske selvstyre, øke den europeiske økonomiens konkurranseevne og framme langsiktig jobbskaping og velstand.
 4. Ren stål — lavutslippsstålproduksjon. Dette partnerskapet skal støtte opp om EUs rolle som ledende aktør innen stålindustriens omstilling til klimanøytralitet og fungere som en katalysator for andre strategiske sektorer.
 5. “Made in Europe”. Her skal Europa vise drivkraft og lederskap innen bærekraftig produksjon ved å anvende prinsippene for sirkulærøkonomien, digital omstilling og klimanøytral produksjon.
 6. Processes4Planet. Målet med dette partnerskapet er at Europas prosessindustri bliver ledende globalt på klimanøytralitet innen 2050. Lavutslippsteknologi, sirkulærøkonomi og konkurranseevne er stikkord.
 7. Bærekraftig bygd miljø med mennesket i sentrum (Built4People). Visjonen under Built4People er høy kvalitet, lavt karboninnhold og et ressurseffektivt bygd miljø, som en drivkraft i bærekraftig omstilling.
 8. Nullutslipps for veitransport (2Zero). 2Zero tar sikte på å akselerereutviklingen av nullutslippstransporten med en systemtilgang som støtter opp om klimanøytralitet.
 9. Sammenkoblet, samarbeidsorientert og automatisert mobilitet. Målet her er å framskynde gjennomføringen av innovative mobilitetsteknologier og -tjenester.
 10. Batterier: Fram mot en konkurransedyktig europeisk industriell verdikjede for batterier. Ønsket er å støtte utviklingen av et europeisk økosystem for forskning og utvikling av batterier i verdensklasse, og et europeisk industrielt lederskap innen design og produksjon av batterier til neste generasjons stasjonære og mobile applikasjoner.
 11. Utslippsfri vanntransport. Formålet med dette partnerskapet er at EU skal lede og framskynde omstillingen av sjø- og vanntransport, og fjerne alle skadelige miljømessige utslipp gjennom innovative teknologier.

Vite mer?
Du finner mer utfyllende informasjon om de europeiske partnerskapene på Kommisjonens nettsider her.

Har du spørsmål om hvordan du kan involvere deg i europeiske forsknings- og innovasjonsprosjekt? Ta kontakt med oss!

Share