17 November 2022

Jordhelse + EU = sant

Missions, hva er det?

Med forsknings- og innovasjonsprogrammet Horizon Europe lanserte EU det de kaller ‘Missions’. Missions, eller samfunnsoppdrag på norsk, er en ny måte der ambisiøse og inspirerende mål skal generere konkrete resultater innen 2030.

Samfunnsoppdragene skal understøtte andre viktige prioriteringer fra kommisjonens side, slik som EUs grønne giv og New European Bauhaus. Oppdragene skal også bidra til arbeidet mot FNs bærekraftsmål og målene i Parisavtalen.

Videre skal samfunnsoppdragene føre til bredt engasjement, og skal inkludere alt fra myndigheter og næringsliv til frivillig sektor, utdanningsinstitusjoner og innbyggere. Oppdragene skal dermed være tverrfaglige, og løsningene skal basere seg på både ny og eksisterende kunnskap. De skal komme innbyggerne til gode og løsningene og resultatene skal kunne tas i bruk av næringsliv og offentlig sektor. Oppdragene består av flere tiltak og prosjekt (som blant annet forskningsprosjekt, politiske tiltak og  lovgivningsforslag) og finansieres fra flere EU-programmer.

EU har valgt ut 5 ulike samfunnsoppdrag innenfor Horisont Europa som skal nås innen 2030, som Norge også deltar i;

  • Klimatilpasning; støtte minst 150 europeiske regioner og lokalsamfunn i å bli tilpassningsdyktige mot klimaendringer innen 2030.
  • Kreft; arbeide med Europas “Beating cancer plan” for å forbedre livet til mer enn 3 millioner mennesker innen 2030, både gjennom behandling og forebygging.
  • Sunne hav og vann; beskytte og restaurere havområder og vann innen 2030
  • Klimanøytale og smarte byer; etablere 100 klimanøtrale og smarte byer innen 2030.
  • Jordhelse og mat; etablere 100 living labs og fyrtårn som kan lede overgangen til bedre jordhelse innen 2030.

Stavangerregionen er allerede godt representert i EUs missions, som utvalgt ut til å være en av 150 regioner som skal klimatilpasses, og Stavanger som en av 100 klimanøytrale og smarte byer. Nå mobiliseres det regionalt også innen jordhelse!

Hvorfor Jordhelse?

Livet på jorden er avhengig av frisk jord, som fundamentet for matproduksjon. Samtidig gir jorda oss rent vann og miljøer for biodiversitet som bidrar til klimaresilliens. Likevel estimerer EU-kommisjonen at mellom 60-70% av jorden i EU ikke har god helse.

Derfor lanserer kommisjonen samfunnsoppdraget de kaller “A Soil Deal for Europe”. Utenom å øke individers bevissthet om viktigheten til jord (og jordhelse) skal samfunnsoppdraget oppnå sunnere jord ved å finansiere et ambisiøst forskings- og innovasjonsprogram, etablere 100 living labs og fyrtårn for å samskape kunnskap, teste løsninger og vise deres verdi i ekte omgivelser, samt utvikle et rammeverk for jord-monitorering i Europa.

Hva er living lab?

Kommisjonen definerer jord- living lab som brukersentrerte, omgivelsesbaserte og tverrfaglige forskning- og innovasjonsøkosystemer. De skal forstås som initiativ preget av samarbeid mellom flere partnere for å samskape, teste, overvåke og evaluere løsninger til et felles problem. En living lab består videre, ifølge kommisjonen, av 10- 20 individuelle steder (siden all jord er i fokus kan disse stedene være alt fra bondegård, skogområde til mer urbane og industrielle områder).

Fyrtårn er gjerne et begrep som er mer kjent for en norsk kontekst, og de defineres som nøkkelsteder for å demonstrere løsninger, trening og kommunikasjon som er eksemplarisk når det kommer til forbedring innen jordhelse. Fyrtårnene regnes å være et individuelt område (slik som én bondegård). Et fyrtårn kan være en del av en living lab, eller stå utenfor.

Du kan lese mer om jord-avtalen i dette faktaarket.

Hvordan arbeides det med jordhelse?

Under Horizon Europe blir det lansert såkalte “Soil Mission call”, som er ulike utlysninger der en kan søke om finansiering til prosjekter innenfor visse tema i jordhelse. Norske og rogalandske aktører kan søke på disse utlysningene på lik linje med europeiske aktører (utlysningene krever samarbeid mellom flere land). For utlysningene i 2022 var det veiledende totale budsjettet på 95 millioner euro.

Utlysningene for 2023 er ikke publisert offisielt enda.

Som jordbruksregion kan samfunnsoppdraget jordhelse by på spennende muligheter for Rogaland. Gjennom prosjekter innen jordhelse vil vi kunne lære, inspireres og finne innovative løsninger for denne vitale sektoren.

Sammen med Horisont Rogaland arrangerte vi et infomøte om samfunnsoppdraget om jordhelse tidligere i høst

Den 13. desember i år (2022) arrangerer forskningsrådet et webinar om samfunnsoppdraget jordhelse og hva living lab på jord kan være.Her kan du melde deg på.

ShareAuthor

Ebba Lord