9 November 2023

Klimautvalget vil fase ut olja – Ministeren sier nei


Klimautvalget anbefaler at det settes en dato for utfasing av oljenæringen. Det mener regjeringen er unødvendig.

Forrige uke kunne du lese om ESA’s rapport som konstaterte at Norge ligger bak skjema i å nå klimamålene.

– Norge oppfordres sterkt til å vurdere ytterligere tiltak for å redusere utslippene, skrev ESA i en pressemelding.

I følge ESA’s beregninger ligger Norge an til å kutte klimagassutslippene med 31,7 prosent innen 2030, mens målet er 40 prosent.

Regjeringen mener ESA bruker feil tall

Nå har regjeringen gitt sitt tilsvar. De mener ESA bruker feil tall, og at Norge faktisk er på riktig vei mot å nå målene.

– Det er ikke riktig. Med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024, og Klimastatus og -plan, ligger vi an til å nå våre mål, sier Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) til NTB.

Han mener at ESA opererer utfra tall fra 2023-budsjettet, og at de ikke regner med regjeringens planlagte politikk i fremtiden.

– Tallene det vises til i rapporten til ESA, er den norske utslippsframskrivingen som ble lagt fram med nasjonalbudsjettet for 2023. Her er ikke den beregnede effekten av den planlagte politikken fra Klimastatus og -plan som ble lagt fram i fjor, regnet med, og heller ikke den oppdaterte Klimastatus og -plan som regjeringen nettopp presenterte i høst, sier Eriksen til NTB.

– Det betyr at regjeringen planlegger for ytterligere klimatiltak som ESA ikke har lagt til grunn, la han til.

ESA er tydelige på at rapporten gir et bilde på de tallene som Norge har sendt inn tidligere i år.

– Det er positivt at Norge oppjusterer planene, og vi ser fram til å motta oppdaterte framskrivninger som reflekterer disse planene. Dette vil gjenspeiles i framtidige rapporter, sier kommunikasjonssjef Jarle Hetland i ESA til NTB.

Klimautvalget rapport

På samme tid som ESA publiserte sin rapport, har klimautvalget publisert sin rapport på hvilke tiltak Norge bør innføre for å nå klimamålene innen 2050.

Norge har gjennom Parisavtalen et lovfestet et mål om å bli et lavutslippssamfunn i 2050. Målet i Parisavtalen er å begrense oppvarmingen til under 2 grader.

Skal man nå det målet må man redusere utslippet med 90-95 prosent. Og det er nettopp dette ekspertutvalget har sett på.

Krevende oppgave

Her er oppdraget utvalget fikk av regjeringen:

“Hovedformålet med utvalget er å gjøre en helhetlig utredning av de veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålet i 2050, og vise hvordan Norge kan bli et lavutslippssamfunn i 2050 på en mest mulig kostnadseffektiv måte, med effektiv ressursbruk og et konkurransedyktig næringsliv. Denne omstillingen må også bidra til en utvikling som sikrer naturmangfoldet og et bærekraftig velferdssamfunn. Utvalget skal vurdere måloppnåelse og nytte i forhold til den samfunnsøkonomiske kostnaden.”

Med andre ord; ingen enkel oppgave, og mandatet har møtt kritikk fra flere kanter.

Men utvalget har rukket å komme med sine konklusjoner, og de er tydelige på at nesten alle utslipp må bort.

– I et lavutslippssamfunn er så å si alle utslipp fjernet for godt. Politikken må ha dette som utgangspunkt, sier utvalgsleder Martin Skancke.

– Spørsmålet er ikke hvilke utslipp som skal reduseres, men hvilke små utslipp som gjenstår i 2050. Alt annet må bort, legger han til.

Vil fase ut olja

Blant anbefalingene som trekkes frem i rapporten er tettere samarbeid med EU, økt tempo i energiomstillingen, energieffektivisering, flere tiltak for å begrense tap av naturmangfold, høyere priser for utslipp, samt økt bruk av virkemidler.

Utvalget anbefaler også at det settes en dato for utfasing av oljenæringen. I rapporten skriver de:

«Utvalget foreslår at det utarbeides en strategi for sluttfasen av norsk petroleumsvirksomhet, og at denne legges frem for Stortinget så raskt som mulig. Utvalget tilrår at det ikke gis ytterligere tillatelser til leting, utvinning (PUD), eller anlegg og drift (PAD) inntil en slik strategi er ferdigstilt.»

Sokkelen skal utvikles videre

Støre-regjeringen, med olje- og energiminister Terje Aasland og klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen har vært tydelige på at oljenæringen ikke skal avvikles med det første.

Til NRK sier Bjelland Eriksen:

– Vi skal selge mindre og mindre olje og gass til Europa i årene fremover. Men det skal skje gradvis og i klok takt som skal henge godt sammen, sier klimaministeren.

– Politikken i Norge er veldig tydelig på at olje og gass er noe som skal fases ut. Og at det som skal være igjen de neste tiårene må ha så lave utslipp som mulig. Vi må lage gode, konkrete strategier for å bidra til å legge godt til rette for det, sier han til E24.

På spørsmål fra E24 om AP og regjeringen nå skal avvikle olje- og gassnæringen er svaret fra Bjelland Eriksen tydelig.

– Også i en verden som skal fase ut fossile energikilder så er det rom for å utvikle norsk sokkel, forteller han.

ShareAuthor

Håkon Langeland