1 March 2022

NORCE håvet inn 27,4 millioner euro i Horisont 2020

I kampen om EU-midlene, kom Norwegian Research Centre (NORCE) på åttendeplass i Norge i forrige programperiode. Det viser ferske tall fra Forskningsrådet.

Forskingsrådets rangering viser de 50 aktørene i Norge som har hentet hjem flest EU-midler, på tvers av sektorene.

NORCE, som er et av Norges største uavhengige forskningsinstitutt og har aktiviteter i ti byer i Norge, utmerker seg i nasjonal sammenheng, med hele 2000 forskingsprosjekter.

Målet med forskningen er blant annet å bidra til endring og innovasjon i offentlig som i privat sektor. Herunder er det et uttalt mål at NORCE skal «øke sin nasjonale og internsjonale konkurransedyktighet» – noe mange vil hevde de har lyktes godt med gjennom sin aktivitet i Horisont 2020.

Tverrfaglig profil
NORCE er et tverrfaglig forskningsinstitutt, med kompetanse innen en lang rekke fagområder. Her finner du ekspertise innen alt fra bore- og brønnmoddelering, via lakselus, til antimobbearbeid.

Av de om lag 750 ansatte ved NORCE, er det også mange med internasjonal profil: Instituttet kan skilte med hele 50 nasjonaliteter representert i staben sin.

Videre kan 75% av de ansatte sikte med doktorgrad.

EU-midler som et satsingsområde
NORCE satser strategisk mot å hente inn EU-midler til sin forskning. I Horisont Europa blir ikke konkurransen mindre, selv om potten er betydelig større.

Forskings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe sier resultatene som norske forskingsmiljø leverer lover godt for mulighetene i Horisont Europa:

– Disse tallene viser at norske forskningsmiljøer kan konkurrere på internasjonalt toppnivå. Det er gledelig i en tid hvor vi trenger forskning og innovasjon for å møte de store utfordringene samfunnet står overfor. Resultatene fra Horisont 2020 lover også godt for Norges deltakelse i EUs nye Horisont Europa-program, sier han til forskning.no

UiS på 23. plass
En annen Rogalands-aktør som også markerer seg, er Universitetet i Stavanger. Med 9,3 millioner euro i innhentede EU-midler, ligger de på 23. plass på listen over de 50 beste Horisont 2020-aktørene i Norge.

På denne lista ligger også Stavanger kommune, på en 40. plass. Men ser vi på offentlig sektor isolert, er bildet et annet: Da tar nemlig kommunen en andreplass på landsbasis, foran større kommuner som Bergen og Trondheim.

Forskingsmiljøene drar lasset

Forskningsinstituttene er sentrale aktører fra norsk side, der de deltar i 30% av prosjektene som har norske partnere.

Denne andelen er ikke ventet å synke i Horisont Europa, der overgripende fokusområder som grønn omstilling og digitalisering gjennomsyrer utlysningene.

Her vil norske forskningsintitutt med sin kompetanse og sine fagmiljø kunne ta en sentral rolle.

Framragende forskning i tet
To tredjedeler av tildelingene til akademia gikk til pillar 1, som omhandler såkalt framragende forskning.

Dette omfatter blant annet Marie Sklodowska Curie-midler, som er transnasjonalt forskingsmobilitet for framragende forskere.

Andre prioriteringer under denne pillaren i Horisont 2020, fremtidig og fremvoksende teknologi (FET), forskingsinfrastruktur – og ikke minst, ERC – det europieske foskningsrådet.

Sistnevnte var den nest viktigste enkeltsatsingen for hva gjelder norsk tildeling, med 2 milliarder norske kroner til norske aktører i perioden.

ShareAuthor

Helga Aunemo