6 December 2017

Møte med statssekretær om EUs nye mobilitetspakke

Tom Cato Karlsen

T.v. Statssekretær, Tommy Skjervold. Foto: Mathias Dyb Ulstein/EU-delegasjonen

I forbindelse med lanseringen av EUs «Clean Mobility Package» var statssekretær i Samferdselsdepartementet, Tommy Skjervold, i Brussel for å diskutere pakken med norske aktører, inkludert Stavangerregionens Europakontor.

Europakommisjonens Clean Mobility Package, er en samling regelverk og lovforslag som skal bidra til å senke klimagassutslipp. Gjennom EØS-avtalen vil også Norge innføre regelverket etter at pakken er behandlet i EU-institusjonene.

Pakken inkluderer:

  • Målsetning om 30 % lavere CO2-utslipp i 2030 sammenliknet med 2021-nivået for nye kjøretøy.
  • Nye løsninger for offentlig anbud med sikte på renere mobilitet.
  • Handlingsplan med investeringsmuligheter for europeiske løsninger for alternativt drivstoff.
  • Endringer i kombinert transport direktivet for å fremme kombinert bruk av godstransport.
  • Nytt direktiv for busstjenester for å styrke bussruter på tvers av landegrenser.
  • Batteriinitiativ for å styrke europeisk bilindustri og legge til rette for at el-biler produseres i Europa.

Statssekretæren pekte på liberalisering i kabotasjeregelverket som vil gjøre det lettere for yrkessjåfører fra andre EU-land å drive med transport innad i Norge som en av utfordringene i pakken, i tillegg til lisenskrav på varebiler.

Det endelige regelverket er enda ikke ferdigutviklet fra EU sin side, statssekretæren håper å ta innspillene fra norske aktører i Brussel tilbake til departementet og i arbeidet videre med å påvirke den endelige regelverkspakken fra EU.

Regelverket skal bidra til EUs ambisjon om Energiunion og målsetningene i Paris-avtalen.
Les mer om forslag til utslippskutene på kjøretøy her.

Share