6 January 2022

Ett år med Brexit: Hva har skjedd?

Ett år etter Storbritannias uttreden fra EU kan vi begynne å skimte de reelle resultatene av Brexit: Ferske tall viser at markedene er blitt mindre avhengig av britiske varer.

De foreløpige etterdønningene av Brexit-avtalen ser ut til å være en mindre åpen og global britisk økonomi. Det viser beregninger utført av britiske Office for Budget Responsibility (OBR) – en offentlig og uavhengig instans som gir råd til den britiske regjeringen.

Betydelig kostnad

OBRs data viser samtidig at det er vanskelig å skille de økonomiske effektene av å forlate EUs indre marked fra de som er forårsaket av covid-19-pandemien. Men i grove trekk har det første året med Brexit-avtalen vist følgende, skal vi tro OBR:

  • Storbritannia unngikk “worst case-scenarioene” med et tvert stopp for varehandel, som ville ført med seg massive sosiale og økonomiske utfordringer. Samtidig er den estimerte kostnaden for Storbritannia ved å forlate EU en nedgang på 4 prosent i BNP i 2021.
  • Storbritannias viktigste eksportmarkeder er mindre avhengig av britiske varer, og Storbritannia er mindre avhengig av utenlandske varer. Den totale handelen mellom Storbritannia og EU (begge veier) gikk glipp av den globale oppsvingen i markedene i 2021, og holdt seg på de lave 2020-nivået pandemien førte med seg.
  • I august 2021 hadde Storbritannias totale varehandel med resten av verden kommet opp på et nivå kun 7 prosent under gjennomsnittet i 2019, mens den forble 15 prosent lavere med EU.
  • Det er fortsatt ikke oppnådd enighet om en reforhandlet protokoll for Nord-Irland og fiskerettigheter fortsetter å skape splid mellom Frankrike og Storbritannia.

Norge fikk på plass avtale

«Dette er den mest omfattende frihandelsavtalen Norge noensinne har inngått, utenom EØS-avtalen.», uttalte statsministerens kontor etter at Norge inngikk handelsavtalen med Storbritannia i juni 2021. Avtalen sikrer like god tilgang til det britiske markedet som andre EU-land.

Storbritannia er Norges nest viktigste enkeltmarked, etter EU. I 2020 eksporterte norske bedrifter varer og tjenester for nesten 175 milliarder norske kroner til Storbritannia.

Nye tollregler i 2022

Storbritannias nye tollregler trådte i kraft 1. januar 2022, noe som betyr at full tollkontroll innføres for varer som beveger seg mellom EU og Storbritannia, med unntak fra Irland. Tollreglene vil være en utfordring for både britiske og andre EU-bedrifter, og den virkelige økonomiske effekten kan ta mange år å se.

31. januar 2020 forlot Storbritannia offisielt EU. Storbritannia gikk da inn i en overgangsperiode frem til 31. desember 2020. I løpet av denne perioden var landets plikter overfor EU fremdeles gjeldene, og de måtte også betale sin andel til EU-budsjettet.

Bakgrunn: Storbritannias exit

Etter måneder med vanskelige forhandlinger, stampe og flere utsettelser av frister, ble partene enige om en frihandelsavtale med regler om blant annet toll og Storbritannias tilgang til det indre marked. Spesielt like konkurransevilkår, fiskeriforvaltning og håndheving av avtalen var krevende forhandlingspunkter.

I løpet av overgangsperioden ble Storbritannia behandlet som om landet fortsatt var med i EU og EØS. Det var derfor få praktiske endringer i Norges forhold til Storbritannia i denne perioden.

Julaften 2020 nådde EU og Storbritannia en handels- og samarbeidsavtale, som satte vilkårene for det fremtidige samarbeidet med EU. Brexit-avtalen ble tatt inn i britisk lov bare 23 timer før 2020 var over.

Les mer:

Brexit: One year on, the economic impact is starting to show – BBC News

Inngår historisk frihandelsavtale med Storbritannia – regjeringen.no

Brexit Britain at 1: Here’s what we’ve learned – POLITICO

ShareAuthor

Malin Henden