25 October 2023

EUs vindkraftpakke er klar


Fornyet støtte til vindkraft og stort fokus på havvind i tråd med norske ønsker.

Gjennom Green Deal har EU vedtatt ambisiøse klimamål. Innen 2050 skal Europa bli verdens første karbonnøytrale kontinent. Det vil kreve en enorm energiomstilling, der andelen av utslippsfrie energikilder blir en stadig større del av energimiksen.

EU sin målsetting er 42,5% fornybar energi innen 2030. En av de mest sentrale fornybare energikildene er vindkraft. Men de siste årene har tempoet i utbyggingen av vindkraft blitt kraftig redusert.

Havvind blir viktig

Vindkraftpakken, som ble annonsert av Europakommisjonens president Ursula von der Leyen for bare litt over en måned siden, har som mål å bidra til at EU når sitt mål om minst 42,5% fornybar energi innen 2030.

EU fremhever at dagens kapasitet på 204 GW må mer enn dobles til 500 GW dersom målet om 42,5% fornybar i energimiksen innen 2030 skal nås. Særlig legges det vekt på havvind.

Per 2021 var havvindskapasiteten på rundt 14,6 GW, men dette skal etter planen økes til 60 GW innen 2030, og hele 300 GW innen Europa skal være klimanøytrale i 2050.

Omfattende handlingsplan

I handlingsplanen presenteres det flere tiltak som skal sikre økt og jevn utbygging av vindkraft.

Et av hovedtiltakene går ut på å akselerere konsesjonsprosessen og skape mer forutsigbarhet for utbyggere.

Utover dette skal digitale verktøy tas i bruk i mye større grad i konsesjonsprosesser, noe som skal gi raskere saksbehandling. Det skal også opprettes en digital plattform med oversikt over medlemslandenes planlagte utbygginger av vindkraft. Medlemslandene må også binde seg til vindkraftutbygging for å gi utbyggere gode indikasjoner på framtidig etterspørsel.

Det vil også være økt tilrettelegging for finansiering gjennom EUs innovasjonsfond. Det er også en målsetting å gi europeiske aktører mer stabil tilgang til kritiske råmaterialer gjennom en diversifisering av leverandørkjedene. Her skal EU bistå ved å utarbeide gode handelsavtaler med tredjeland, med særlig fokus på materialer som er viktige for leverandører innen vindkraft.

Kompetanseutvikling står naturligvis også sterkt. I og med at relevant kompetanse er regnet som en mangelvare i vindkraftbransjen allerede i dag, vil det være høyst nødvendig å utvikle den riktige kompetansen, og mye av den.

Imøtekommelse av norske ønsker på auksjonsordningen

Andre tiltak i handlingsplanen innebærer justert auksjonsmodell, som vil gjøre det lettere for den norske regjeringen å legge til grunn flere kriterier enn kun pris når de skal vurdere konsesjoner for havvind. Kvalitative kriterier som relevant erfaring, klimaavtrykk og lokal kompetanseutvikling har blant annet blitt lagt til grunn på utlysningen for Utsira Nord.

Olje- og energiminister Terje Aasland, var i Brussel samme dag som fremleggelsen av vindkraftpakken, i forbindelse med en energikonferanse mellom Norge og EU. Han mener EU sin vindkraftpakke er i tråd med norske politiske ønsker, særlig på auksjonsmodellen.

«Det EU har lagt fram i dag på vindkraft, er langt på vei en imøtekommelse av det som har vært Norges posisjon når det gjelder utbygging av havvind», sier Aasland til NTB.

Dersom Norge skal etablere seg som en viktig aktør i Europa havvind-satsing har det vært en prioritering for Norge at EU deler den norske visjonen for hvordan dette skal skje.

Utsira Nord utsatt

Samtidig som lanseringen av vindkraftpakken kom også nyheten om at søknadsfristen på Utsira Nord utsettes. Dette skjer fordi EFTAs overvåkningsorgan, ESA, bestrider de kvalitative kriteriene til Norge.

Selv om EU nå har kommet Norge i møte på kvalitative kriterier i auksjonsrunden, påpeker ESA at noen av de kvalitative kravene er ulovlige.

Ulønnsomt i leverandørkjeden

Satsingen kommer som følge av en utfordrende tid for vindkraftutbygging.

Flere store leverandører av vindturbiner går med underskudd. Lang behandlingstid på konsesjoner har ført til at leverandører av vindturbiner operer i et landskap med usikker etterspørsel, noe som driver opp priser i leverandørkjedene.

Inflasjon og dyrtid, kombinert med utfordringer knyttet til tilgang på råmaterialer spiller naturligvis en rolle. Det er også økt internasjonal konkurranse, særlig fra Kina, som tar markedsandeler særlig i tredjeland. På dette området følger EU nøye med på potensiell dumping fra kineserne.

Kompetansemangel

Samtidig melder produsentene om mangel på relevant kompetanse i arbeidstokken. Derfor tar en del av handlingsplanen for seg tilrettelegging av kompetanseheving gjennom stor-skala partnerskap i fornybarsektoren. I forbindelse med EU sin regionsuke hadde vi besøk av Frank Emil Moen, som snakket om nettopp kompetanseutvikling for vindkraft i Norge på vår podkast, Preikestolen.

Allerede iverksatt mange tiltak

Kommisjonen er nøye på å nevne at det allerede er iverksatt en del tiltak for å adressere noen av utfordringene som vindbransjen står ovenfor. Forrige uke ble det enighet om en reform av strømsystemet som skal gi stabile priser, både for produsenter og konsumenter.

Det er også iverksatt en nød-forordning på konsesjonsutdelinger for å få fortgang i prosessen. Imens har Critical Raw Materials Act som formål å sikre stabile leveranser for kritiske råmaterialer.

ShareAuthor

Ola Reinseth