4 February 2022

Kommisjonens endelige vurdering: Gass kan defineres som en grønn investering


Men under visse vilkår og i en overgangsperiode.

Ved å fremme bærekraftige investeringer, er taksonomien et verktøy som skal bidra til at EU når sine klimamål. Nå har kommisjonen konkludert med at naturgass og atomkraft kan være bærekraftige aktiviteter som vil inkuderes i EUs taksonomi.

Å bevege seg bort fra mer forurensende energikilder er Kommisjonens hovedargument:

“Vi vet at vi må gå bort fra spesielt skadelige energikilder som kull, som i dag fortsatt står for 15 % av elektrisitetsproduksjonen i Europa,” sa Mairead McGuinness, EUs finanskommissær, under annonseringen.

Mairead McGuinness, EUs finanskommissæ

Gass grønn i en overgangsperiode – under visse forhold

Da kriteriene først ble kjent i begynnelsen av januar, pekte Energi og Klima på at løsninger som enda ikke eksiterer måtte tas i bruk for å oppnå Kommisjonens krav.

For at gassen kunne stemples som grønn måtte den blandes med hydrogen eller biogass. Slik ble det ikke i det ferdige vedtaket:

Det såkalte “fuel-switch”-kravet ble avskaffet. Derimot må nye gassanlegg bruke 100 % fornybar energi eller lavkarbonbrensel innen 31. desember 2035 og bidra til «en reduksjon i utslipp på minst 55 %» over sin levetid.

Videre skal direkte utslipp være lavere enn 270g CO2e/kWh og må ikke overstige et gjennomsnitt på 550kgCO2e/kW over 20 år.

Reaksjoner fra medlemsland og miljøbevegelsen

Til tross for at konklusjonen kom først 2. februar, er dette kjent materiale. Ikke uventet har inkluderingen av kjernekraft blitt møtt med motstand hos anti-atom-stater, mens andre medlemsland har motsatt seg inkludering av gass.

Miljøforkjempere var også skuffet over kommisjonens taksonomiforslag:

«EU-taksonomien ble sett for seg som et viktig verktøy for å tilpasse økonomiske strømmer med Paris-avtalen. I stedet undergraver Europa sitt klimalederskap og senker standarder i EU og utenfor”, sier Laurence Tubiana, administrerende direktør i European Climate Foundation til EURACTIV.

Veien videre

Parlamentet og Rådet har fire måneder, med mulighet til to måneder utsettelse, på å stemme ned forslaget.

Fordi Kommisjonen har benyttet seg av en såkalt delegert rettsakt, vil det være en slags “fast track”-prosedyre som gjelder.

Det vil si at det i Rådet vil kreves minst 20 EU-land for å avvise forslaget – noe som er lite sannsynlig. 

Den største utfordringen for Kommisjonen vil dermed være Parlamentet, hvor et simpelt flertall gjelder dvs. minst 353 stemmer. I løpet av de neste ukene vil De Grønne søke et blokkerende flertall i parlamentet.

Vite mer om taksonomien?

Er du usikker på hva EU-taksonomi egentlig innebærer? Les vår artikkel som går i dybden på taksonomi her.

Lurer du på noe – ta gjerne kontakt med oss!

ShareAuthor

Malin Henden