EU foreslår endring av gassmarkedsdirektivet

I Kommisjonens forslag til endring av gassmarkedsdirektivet (2009/73) tidligere denne måneden utvides direktivet til å omfatte gassrørledninger fra og til tredjeland. Det vil  gjelde både eksisterende og fremtidige rørledninger også fra Norge. Forslaget åpner imidlertid for at medlemslandene kan gi unntak for allerede eksisterende rørledninger. Les mer her. Dersom rørledningene blir omfattet av direktivet må de … More EU foreslår endring av gassmarkedsdirektivet

Europaparlamentet ønsker tettere energisamarbeid mellom Norge og EU

I desember presenterte Europaparlamentets industri-, forsknings- og energikomité (ITRE-komiteen) et rapportutkast knyttet til energisikkerhet. Utkastet er et svar til Europakommisjonens melding fra mai 2014 om en europeisk energisikkerhetsstrategi. Komiteen ønsker energisikkerhetsstrategien velkommen, og presenterer en rekke anbefalinger knyttet til planene om en energiunion, produksjon av egne energiressurser og til arbeidet med et integrert energimarked. Komiteen … More Europaparlamentet ønsker tettere energisamarbeid mellom Norge og EU

Ny melding om EUs indre energimarked

Europakommisjonen presenterte 15. november en melding om EUs indre energimarked som Norge er en del av gjennom EØS-avtalen. Utviklingen i EUs indre energimarked er viktig for Norges rolle som gasseksportør og som en integrert del av det nordiske kraftmarkedet. I Europakommisjonens melding Making the Internal Energy Market Work, går det fram at tross fremskritt på … More Ny melding om EUs indre energimarked